ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-27/11 ΜΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ

Η ανακήρυξη αναδόχων για την αποκομιδή κλαδιών και κηπαίων, καθώς επίσης η αγορά κάδων μηχανικής αποκομιδής είναι δύο θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή που θα συνεδριάσει την Τρίτη-27 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί. Η ημερήσια διάταξη βέβαια περιλαμβάνει συνολικά 9 θέματα, ανάμεσά τους και η δημοπράτηση του δημοτικού περιπτέρου Σταμάτας. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών αποκομιδής βιοαποδομήσιμων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 169.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθμών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόμενης αξίας 297.731,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: 1) Έγκριση Πρακτικού No.1 (40236/20-11-2018) Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% (CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)–Α∆ΑΜ:18REQ0030853752 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου την εταιρεία ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση, α) της μελέτης 07/2018 της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων Έτους 2019 ∆ήμου ∆ιονύσου», β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικoύ-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων (τροχήλατων και υπόγειων) μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 110.521,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για δύο έτη.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για ∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του ∆ήμου ∆ιονύσου για το έτος 2019.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου στη ∆.Ε. Σταμάτας με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.

Categories: ΝΕΑ