ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-4/12 ΜΕ 9 ΘΕΜΑΤΑ

Με Οικονομική Επιτροπή ξεκινά ο τελευταίος μήνας του έτους, Δεκέμβριος. Την προσεχή Τρίτη-4/12 θα πραγματοποιηθεί η 38η δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 9.30 το πρωί, στο Δημαρχείο, επί της οδού Λίμνης Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1. Από την ημερήσια διάταξη των 9 συνολικά θεμάτων ξεχωρίζουν:

-Η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την οποία έχει υποσχεθεί εδώ και ημέρες ο Δήμαρχος κ Διονύσης Ζαμάνης στο Δημοτικό Συμβούλιο στους εργαζομένους, δεδομένου πως περιέχει τα χρήματα των (αναδρομικών) 13ου, 14ου μισθών τους (Νο 1).

-Η κατάρτιση των όρων των διαγωνισμών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (εφαρμογές  smart cities)-(Νο 2 και Νο 3).

-Η τιμολογιακή πολιτική του δημοτικού γυμναστηρίου (Νο 4).

-Η ενοποίηση των τελών των κοιμητηρίων (Νο 8).

Αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο : «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου”, µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Αίτηµα της κ. Μαύρου ∆ήµητρας περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε κοµµένο κορµό δέντρου».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο : «Ενοποίηση και καθορισµός τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο : «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

 

Categories: ΝΕΑ