ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-18/12 ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη-18 Δεκεμβρίου, στις 9.30 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από τα οποία επί της ουσίας …ένα έχει σημασία και αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Νο 1). Είναι η γνωστή ιστορία με τα συνεχή λάθη και παραλείψεις των υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι στο Δήμο Διονύσου έχουν αυτοαναγορευτεί σε …υπεραπαράγοντες, προφασιζόμενοι τη νομιμότητα.

Ξεχωρίζουν επίσης, η αναβάθμιση τεσσάρων Παιδικών Χαρών μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (Νο 6), οι όροι δημοπράτησης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στη Δροσιά προϋπολογισμού άνω των 6,7 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Νο 7), η αντικατάσταση του πλαστικού χορτοτάπητα του γηπέδου Κρυονερίου (Νο 8), τέλος, η αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων (Νο 9). Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ∆ήμου ο.ε. 2018.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων, συνολικού προϋπολογισμού 39.297,33€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού “Παροχή Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και Απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του ∆ήμου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 31.206,96 € συμ/νου ΦΠΑ.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαμενών Πόσιμου Νερού».

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήμου ∆ιονύσου για το έτος 2019.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του ∆ήμου ∆ιονύσου – ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».

ΘΕΜΑ 7ο: Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου 6 με τίτλο: «ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ» της πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ 2014 – 2020)” με κωδικό ΟΠΣ 5008942.

ΘΕΜΑ 8ο: Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου».

ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης οθόνης μηνυμάτων από την εταιρεία ENTER Display Promotions.

 

Categories: ΝΕΑ