ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2001

Με επίσημη ανακοίνωση ο Δήμος Διονύσου (Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης-Γραφείο Μητρώου Αρρένων) γνωστοποιεί την πρόσκληση των στρατευσίμων κλάσης 2022, που έχουν γεννηθεί δηλαδή το 2001. Οι προσκληθέντες υποχρεούνται να προσέλθουν στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από σήμερα-2 Ιανουαρίου μέχρι την 1η Απριλίου 2019. Η συμπλήρωση και η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται, είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι Στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

α. Δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου.

β. Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ

γ. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ

δ. Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη δημοτική υπάλληλο κ Κυριακούλη Ελευθερία, στο τηλέφωνο 210-8004830 (εσωτ. 116) κι ακόμη σε fax: 2106218202 ή Email: kyriakouli@dionysos.gr.

 

Categories: ΝΕΑ