ΝΕΑ

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στον επανακαθορισμό των όρων “τρίτεκνος γονέας” και “τέκνο τρίτεκνης οικογένειας” προχωρά η Κυβέρνηση αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (νόμος ΑΣΕΠ), δηλαδή για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Οι νέες προϋποθέσεις καθορίζονται στο Άρθρο 64 του νομοσχεδίου “Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ”, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις” του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που κατaτέθηκε στις 8/1/2019 στη Βουλή.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, για την υπαγωγή των μελών τρίτεκνης οικογένειας στις προστατευτικές διατάξεις του ν.2190/1994 κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις (αρ. 3 ν.3454/2006 σε συνδυασμό με την παρ.1 αρ. 1 ν.2643/1998):

α) γονική μέριμνα και επιμέλεια των γονέων επί τριών τέκνων, τα οποία β) να είναι άγαμα και γ) να μην έχουν συμπληρώσει το23ο έτος της ηλικίας τους ή να φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς όμως στην περίπτωση αυτή να έχουν συμπληρώσει το 25ο  έτος της ηλικίας τους.

Δεδομένων, ωστόσο, των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και ειδικότερα της αύξησης του αριθμού των νέων που εγγράφονται σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, της συνακόλουθης αύξησης της διάρκειας φοίτησης των νέων στις τριτοβάθμιες σχολές, καθώς και του μακρού χρόνου που απαιτείται σήμερα για την εξεύρεση εργασίας, τα όρια ηλικίας που τίθενται από την ισχύουσα διάταξη περιορίζουν κατά πολύ το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα μέλη τρίτεκνης οικογένειας δύνανται να κάνουν χρήση των προστατευτικών διατάξεων του ν.2190/1994.

Με την κατατεθείσα ρύθμιση, λοιπόν, εισάγονται νέοι ορισμοί, με σκοπό να προσαρμοστούν τα ισχύοντα στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα.

Το Άρθρο 64 προβλέπει τα κάτωθι:

“ Όπου στις διατάξεις του ν.2190/1994 αναφέρεται η ιδιότητα τριτέκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Α)  ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Β) ως τέκνο τρίτεκνης  οικογένειας νοείται το τέκνο τριτέκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγουμένου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.”

Πηγή: airetos.gr

Categories: ΝΕΑ