ΝΕΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος της διαδικασίας για το 2018, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με έγγραφό του προς το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τους Δήμους και τις Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, ενημερώνει ότι, για την ορθή λειτουργία του συστήματος, απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν, τόσο η ένταξη όλων των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, όσο και η σύνταξη των Ειδικών Περιγραμμάτων για όλες τις οργανικές θέσεις που εμφανίζονται σε κάθε φορέα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρ. 4, παρ. 1, του ως άνω νόμου, μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των ΠΘΕ για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. Ωστόσο, η μη ένταξη ενός φορέα στο ΕΣΚ, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς.

Το Υπ.Δ.Α., στο ίδιο έγγραφο παρατηρεί πως, σημαντικό τμήμα των φορέων του πεδίου εφαρμογής στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα δεν έχει ενταχθεί σ’ αυτό, παρόλο που είναι βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΣΚ. «Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από όλους τους φορείς που δεν έχουν ακόμη ενταθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016 και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του Οργανισμού τους και των αντίστοιχων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, ακολουθώντας την μεθοδολογία που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 31η  Ιανουαρίου 2019», παρατηρεί ιδιαίτερα το Υπουργείο.

Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στους επόμενους κύκλους κινητικότητας μέσω του ΕΣΚ.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

Πηγή: epoli.gr

Categories: ΝΕΑ