ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΡΙΟ-15/1  ΜΕ 4 ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει αύριο-Τρίτη-15 Ιανουαρίου, στις 9 το πρωί, για πρώτη φορά το νέο έτος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τέσσερα θέματα, εκ των οποίων ξεχωρίζει το Νο 4, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για μεταστέγαση του τμήματος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ημερήσια Διάταξη:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδοτικό σημείωμα για εισαγωγή στην Ο.Ε προς λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδοτικό σημείωμα για εισαγωγή στην Ο.Ε προς λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού No.2 (1362/11-01-2019) (δικαιολογητικών κατακύρωσης) Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» (CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)–Α∆ΑΜ:18REQ0030853752 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισμού στην εταιρεία ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

Categories: ΝΕΑ