ΝΕΑ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Βαρύτατες κυρώσεις αντιμετωπίζουν αιρετοί και δημοτικοί  υπάλληλοι αν δεν πειθαρχήσουν στη θεσμοθετημένη κυβερνητική οδηγία για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδας. Το νέο καθεστώς τίθεται σε ισχύ από 1η Μαρτίου, όπως αποφάσισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 80, νομοθετήθηκαν κυρώσεις, ως εξής:

« 16. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ των μελών του Δ.Σ. του Φορέα, των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ του ΟΡΓΑΝΩΝ και του ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με την ίδια ή όμοια Απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 18 ».

Σε περίπτωση αμφιβολίας για το εάν οι εν λόγω κυρώσεις αφορούν την Αυτοδιοίκηση, να σημειωθεί αφενός μεν ότι οι ΟΤΑ είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ιδίως δε ότι η παράγραφος 10 (η οποία, όπως είδατε, ρητά αναγράφεται στο απόσπασμα περί κυρώσεων) αναφέρει “συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού”.

Συνεπώς, το ζήτημα αφορά Αιρετούς και Δημοτικούς Υπαλλήλους. Στους Δήμους π.χ. όσους αποτελούν ή μετέχουν σε εκτελεστικά όργανα με αρμοδιότητες συναφείς με την διαχείριση των διαθεσίμων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών. Αντιστοίχως στις Περιφέρειες σε όλα τα νομικά πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Bασικό αντικείμενο της έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αύριο-Πέμπτη-31/1, στις 12:00, αποτελεί η απόφαση για τα ταμειακά διαθέσιμα, που έθεσε υποχρεώσεις με προθεσμίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Categories: ΝΕΑ