ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-12/2 ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Ένα  θέμα με δύο σκέλη περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της τέταρτης φέτος συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την Τρίτη-12 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο, επί της οδού Λεωφόρου Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1, στις 9 το πρωί. Αφορά τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα δημοτικά προγράμματα επιμόρφωσης, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να εγκρίνουν τα πρακτικά, αλλά και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 190.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ – CPV: 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), Α∆ΑΜ: Α∆ΑΜ: 18REQ003983803 και 2 ) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία «DRASIS CAMP IKE»».

 

Categories: ΝΕΑ