ΝΕΑ

ΜΕ 13 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με ημερήσια διάταξη 13 θεμάτων συνεδριάζει την Τρίτη-5 Μαρτίου στις 9.30 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημαρχείο, επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1. Στο Νο 2 είναι η αποδοχή δωρεάς για τα έξοδα κατασκευής και πιστοποίησης της παιδικής χαράς στη ∆.Κ. Ροδόπολης επί των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνοµάχων από τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Στο μενού περιλαμβάνονται επίσης νομικά ζητήματα και η μίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία του µηχανήµατος θρυµµατισµού (Νο 6). Αναλυτικά:

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού συνεργάτη».

ΘΕΜΑ 2ο : «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».

ΘΕΜΑ 3ο : «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική δίκη».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο : «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας »».

ΘΕΜΑ 6ο : «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 7ο : «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 – Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2) Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 8ο : «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή».

∆/ΣΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο : «Αίτηµα της κας Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».

ΤΜ. ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο : «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 31/12/2018».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 22ης Ιανουαρίου 2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».

Categories: ΝΕΑ