ΝΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΣ (!)

Δύο φορές θα συνεδριάσει η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την ερχόμενη εβδομάδα. Η μια συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και θα διεξαχθεί την Παρασκευή-15 Μαρτίου, στις 9 το πρωί,  με θέμα «λήψη απόφασης» επί εισήγησης της νομικής υπηρεσίας για δικαστική υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ». Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της εκδίκασης της υπόθεσης µε την κατάθεση προτάσεων ως την ∆ευτέρα 18/3/2019.

Σημειωτέον, πως, ενώ η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, δεν υπάρχει η αντίστοιχη εισήγηση.

Την προσεχή Τρίτη-19 Μαρτίου, επίσης στις 9 το πρωί, θα γίνει τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη, η οποία έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρακτικού – επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας ανοικτού διαγωνισµού για τη µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων, συνολικού προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του δικαιώµατος προαίρεσης».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο : «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Προβολέων Led σε Ανοικτά και Κλειστά Γήπεδα του ∆ήµου»».

Categories: ΝΕΑ