ΝΕΑ

ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τους όρους δύο σημαντικών διαγωνισμών, που αφορούν υπηρεσίες προς τους πολίτες, καλείται να εγκρίνει την προσεχή Τρίτη-2 Απριλίου, στις 9 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για τον καθαρισμό των οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων από τα ξερά χόρτα και κλαδιά, αλλά και την αποκομιδή των βιοαποδομήσιμων υλικών (κηπαίων, τρίμμα), που θα ανατεθούν σε εργολάβους.  Στην ημερήσια διάταξη των 8 θεμάτων περιλαμβάνεται επίσης το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2020-2023 του Δήμου Διονύσου (με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα  για τα δυο περασμένα χρόνια, 2017-2018 και τις προβλέψεις για την επόμενη τετραετία) που πρέπει να καταρτιστεί για να αποσταλεί εν συνεχεία στο ΥΠΕΣ για περαιτέρω επεξεργασία.

Αναλυτικά:

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και Ορισμός Υπολόγου, για την Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας ∆ήμου ∆ιονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο: Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2020 – 2023 ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού αποκλεισμός συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του ∆ήμου ∆ιονύσου» προϋπολογισμού 370.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2019.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση Επιτροπών ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, συμπ/νου ΦΠΑ.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδοτικό σημείωμα για εισαγωγή στην ΟΕ προς λήψη απόφασης για άσκηση η μη ενδίκου μέσου.

Categories: ΝΕΑ