ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – 540 ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Οδηγίες προς τις περιφέρειες της χώρας  για τη σύσταση των  τμημάτων για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση  (εγκ.21 -30309/19.4.2019).

Στην εγκύκλιο εξειδικεύεται η υπουργική απόφαση για το «σπάσιμο» των εκλογικών τμημάτων  σε δύο διαδοχικές αίθουσες. Ορίζεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων  ανά εκλογικό τμήμα μπορεί να είναι μέχρι  540.

Βάσει της υπουργικής απόφασης:

α. Η αρίθµηση των εκλογικών τµηµάτων είναι συνεχής, ξεκινώντας από τον αριθµό «1».

β. Για αριθµό εγγεγραµµένων άνω των τριακοσίων (300), συστήνονται ζεύγη εκλογικών τµηµάτων, διακριτά σε Α και Β. Η αρίθµηση κάθε ζεύγους είναι κοινή, πχ «25Α» και «25Β».

γ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις περιφερειακές εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α».

δ. Η ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β».

ε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα ανωτέρω «Α» και «Β» εκλογικά τµήµατα να στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστηµα και σε συνεχόµενες αίθουσες που θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο, ώστε να προκύπτει και χωροταξικά η αλληλουχία τους.

στ. Σε κάθε τµήµα που αποτελεί µέρος του ίδιου ζεύγους χορηγείται από ένα αντίγραφο του ίδιου εκλογικού καταλόγου. Στα τµήµατα µε τη διάκριση «Β» δεν θα χορηγηθεί ειδικός κατάλογος ετεροδηµοτών.

Εξαίρεση σύστασης ζεύγους εκλογικών τµηµάτων αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

Εφόσον ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο δεν υπερβαίνει τους τριακόσιους (300), οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δηµοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό τµήµα, δηλαδή χωρίς να υφίσταται η διάκριση ζεύγους, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

Στους δήµους που δεν αναδεικνύονται συµβούλια ή πρόεδροι κοινότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο δεν υπερβαίνει τους τετρακόσιους ογδόντα (480), οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δηµοτικές εκλογές, θα διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό τµήµα, δηλαδή χωρίς τη διάκριση ζεύγους, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

Ειδικότερα θέµατα καθορισµού εκλογικών τµηµάτων

Ως προς τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε «Α» και «Β» τµήµα θα ενταχθούν µέχρι πεντακόσιοι σαράντα (540)

Συγκεκριµένα: Στον αριθµό των πεντακοσίων σαράντα (540), περιλαµβάνονται οι εγγεγραµµένοι στο βασικό εκλογικό κατάλογο.

Οι ετεροδηµότες, οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ/τος 26/2012 (στρατιωτικοί κλπ.), θα προστεθούν πέραν του αριθµού των πεντακοσίων σαράντα (540). Για τις ανωτέρω κατηγορίες εκλογέων θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη συµµετρική κατανοµή τους ανά εκλογικό τµήµα του δήµου.

β) Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, στον αριθµό των πεντακοσίων σαράντα (540) εκλογέων περιλαµβάνονται:

  1. οι εγγεγραµµένοι στο βασικό εκλογικό κατάλογο και
  2. οι ετεροδηµότες.

Οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ/τος 26/2012 (στρατιωτικοί κλπ.), θα προστεθούν πέραν του αριθµού των πεντακοσίων σαράντα (540).

γ) Στα εκλογικά τµήµατα που δεν θα φέρουν τη διάκριση «Α» και «Β», ήτοι  στα τµήµατα µε αριθµό εγγεγραµµένων στο βασικό εκλογικό κατάλογο µέχρι τριακόσιους (300) εκλογείς, καθώς και στα τµήµατα των δήµων που δεν αναδεικνύονται συµβούλια ή πρόεδροι κοινότητας (µέχρι 480 εκλογείς) στον αριθµό των τριακοσίων ή των τετρακοσίων ογδόντα αντίστοιχα, εγγεγραµµένων στο βασικό εκλογικό κατάλογο προστίθενται επιπλέον οι ετεροδηµότες, οι εκλογείς των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλογείς του άρθρου 27 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικοί κ.λπ.), οι οποίοι επίσης θα πρέπει να κατανεµηθούν συµµετρικά ανά εκλογικό τµήµα του δήµου.

Σε όλα τα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β», δηλαδή στα τµήµατα που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και τις εκλογές για τα συµβούλια ή προέδρους κοινότητας, στον εκλογικό κατάλογο δεν θα συµπεριληφθούν οι ετεροδηµότες εκλογείς.

Αναλυτικά η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πηγή: localit.gr

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ