ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 17/5 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Με δύο συνεδριάσεις, μια ειδική για τους χώρους που διατίθενται στα κόμματα και τις παρατάξεις κατά την προεκλογική περίοδο και μια τακτική με θέματα που αφορούν εκκρεμότητες, θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή-17 Μαϊου το απόγευμα, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, επί της Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3. Στις 5.30 έχει οριστεί η ειδική, στις 6.30 η τακτική. Από την ημερήσια διάταξη της τακτικής, η οποία περιλαμβάνει 18 συνολικά θέματα, ξεχωρίζουν οι κατανομές πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Α’βάθμια  και Β’βάθμια Σχολικές Επιτροπές, ποσών 136.690 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες και 12.191,68 για θέρμανση (Νο 5 και 6), πληρωμές σε προμηθευτές που έχουν στα χέρια τους δικαστικές αποφάσεις, χρονικές παρατάσεις συμβάσεων.

Η ημερήσια διάταξη της 11ης για το 2019 ειδικής συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους».

Η ημερήσια διάταξη της 12ης  για το 2019 τακτικής συνεδρίασης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Ποτών».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6111 ο.ε. 2019 με Τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” για την αμοιβή συμβολαιογράφου προκειμένου να συνταχθεί συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στη δ.κ. Σταμάτας.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: «Α’ και Β΄ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2019 ποσού 136.690,00 €».

ΘΕΜΑ 6ο: «Συμπληρωματική Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών κατά προτεραιότητα κάλυψη Δαπανών Θέρμανσης των Σχολείων έτους 2018 Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 12.191,68 €».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 105/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 103/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 9/2019 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 4494/2018 Aπόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 109/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ της Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 185/2017 Aπόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Αθουσάκη Δ. Νικόλαου.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ αριθμ. 19565/4-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Υλικών Οικοδομής».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ αριθμ. 17180/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Χρωμάτων » .

ΘΕΜΑ 15ο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βούλγαρη Ευαγγελίας».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 17182/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ” (ΑΔΑΜ: 18SYMV003074983).

ΘΕΜΑ 17ο: Διαβίβαση του αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσία του Δήμου για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης του Αμαξοστασίου (οικόπεδο στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο) και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 20603/16-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Αλουμινίων «.

 

Categories: ΕΚΛΟΓΕΣ 2019