ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΑ ΞΕΡΑ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ»

Με ανακοίνωσή της η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος παρακαλεί τους δημότες να μην εναποθέτουν ξερά χόρτα και κλαδιά στους κοινόχρηστους χώρους και τα πεζοδρόμια, δίπλα σε κάδους αποκομιδής απορριμμάτων, γιατί, ως είναι ευνόητο, εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Δήμου Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για λόγους πολιτικής προστασίας παρακαλούμε τους κατοίκους του Δήμου μας από την 25η Ιουνίου να μην εναποθέτουν κλαδιά, χόρτα και άλλα βιοαποδομίσημα σε κοινόχρηστους χώρους, σε πεζοδρόμια, δίπλα ή πίσω από τους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων.

Τα προϊόντα κοπής χλοοτάπητα και τα ξερά φύλλα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ανθεκτικές σακούλες δίπλα στους κάδους.

Επίσης τα προϊόντα αποψίλωσης οικοπέδων πρέπει να αποκομίζονται άμεσα από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και να μην εναποτίθενται στις οδούς και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Αγγελική Πέππα

 

*Με την ευκαιρία, ας θυμηθούμε τις προβλέπει ο Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου για τα ογκώδη, τα μη ογκώδη, ή των κηπευτικών εργασιών απορρίμματα:

 

Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους εφόσον αυτό τους έχει κοινοποιηθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Την ώρα και ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει ή στον ατομικό κάδο της κατοικίας των. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (φωλιές ή εσοχές – όπου αυτό είναι εφικτό) κατόπιν μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  Η τοποθέτηση τους γίνεται σε θέσεις όπου επιτρέπουν αφενός την ευχερή χρήση τους και την άνετη πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων αφετέρου δε την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η πυκνότητα των κάδων καθορίζεται με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων κάθε περιοχής. Η αρμόδια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση φθοράς κάδων οι παραβάτες θα τιμωρούνται τόσο με το σχετικό πρόστιμο όσο και με την δαπάνη αποκατάστασης των κατεστραμμένων κάδων. Όπου υπάρχουν ατομικοί κάδοι κατοικιών θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς επίσης και η καθαριότητά τους, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο.
  Για τον καθορισμό της θέσης των κάδων λαμβάνονται υπόψη και οι διάφορες ιδιαιτερότητες και έτσι απαγορεύεται η τοποθέτηση τους στα παρακάτω σημεία:

Α. Στροφή ή στάση λεωφορείου
Β. Σημείο που δεν μπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρες, κατηφόρες)
Γ. Στενότητα δρόμου
Δ. Φρεάτιο όμβριων υδάτων
Ε. Φωτεινοί σηματοδότες
Στ. Ειδικές θέσεις παρκαρίσματος

Σε περιπτώσεις διενέξεων και αμφισβητήσεων μεταξύ κατοίκων για την αλλαγή θέσης του κάδου, αυτή είναι δυνατή κατόπιν σύμφωνης γνώμης όλων των ενδιαφερομένων που ζουν στο ίδιο ή όμορο οικοδομικό τετράγωνο και εφόσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτους και δεν διαταράσσει την σωστή λειτουργία του συστήματος μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις απορριμματοφόρων, στενότητα δρόμου, κ.λ.π.)
Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, την τελική απόφαση λαμβάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας.

 1. Στην περίπτωση που σε συγκεκριμένο δρόμο δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα μηχανικής αποκομιδής οι υπεύθυνοι οφείλουν σε κατοικίες όπου διαμένουν περισσότερα των τριών ατόμων ή περισσότερες από μία οικογένειες, εντός δύο μηνών από την ψήφιση του παρόντος κανονισμού να έχουν τοποθετήσει ειδικούς ιδιόκτητους ατομικούς κάδους υποδοχής σάκων. Οι κάδοι οφείλουν να είναι σταθερά στερεωμένοι επί του πεζοδρομίου, σε επαφή με το μαντρότοιχο για να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία, σε θέση που να διευκολύνει την αποκομιδή από τα συνεργεία αποκομιδής απορριμμάτων, και οπωσδήποτε να αντιστοιχεί ένας ατομικός κάδος σε κάθε οικογένεια. Η διατήρηση των ατομικών κάδων καθαρών και χωρίς υπόλοιπα απορριμμάτων είναι υποχρέωση των κατοίκων. Για την μη τοποθέτηση ατομικών κάδων μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας και την μη συμμόρφωση στις σχετικές διατάξεις μετά από γραπτή προειδοποίηση – σύσταση ο Δήμος δίδει και νέα διορία ενός μηνός για να συμμορφωθούν. Σε όσους και μετά την πάροδο του ενός μηνός δεν έχουν προχωρήσει στην προμήθεια ιδιόκτητου ατομικού κάδου επιβάλλεται πρόστιμο και συγχρόνως ο Δήμος προβαίνει στην προμήθεια και τοποθέτηση του συγκεκριμένου κάδου, την δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση του οποίου βεβαιώνει σε βάρος των μη συμμορφωθέντων κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους (ιδιόκτητους ή αποκομιδής). Σε όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο κατά του υπευθύνου και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 427 και 459 του Π.Κ.
 3. Εξαίρεση από την υποχρέωση ιδιόκτητου κάδου μπορεί να υπάρξει μόνο για λόγους πολεοδομικούς (ΦΕΚ 59 Δ’ /3-2-89 Κτιριοδομικός Κανονισμός) ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδρομίου και πρασιάς, στενοί πεζόδρομοι, ή δρόμοι κ.λ.π.). Περί της εξαιρέσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου (ή αρμόδιου Αντιδημάρχου) μετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

 

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο ειδικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

1.1. Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όταν η ποσότητα τους υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο που αντιστοιχεί σε 3 m3 και μόνο για μία φορά ετησίως στη χωρητικότητα έως και ½ φορτηγού αυτοκινήτου.

1.2. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα καταβάλλεται σχετικό τέλος αλλά και πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

1.3. Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος.

 

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ.συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο. Σε περίπτωση απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου αλλά ασυσκεύαστα (χύμα), επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο.
 2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7.
  Η αποκομιδή τους γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού τους, εφόσον η ποσότητα τους δεν υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα έως και 3 m3 για μία φορά ετησίως, ενώ για κάθε επιπλέον ποσότητα / φορά καταβάλλεται τέλος αποκομιδής στο Δήμο. ½ φορτηγού αυτοκινήτου 10 κυβ. μέτρων.
  Όταν την υπερβαίνει, καταβάλλεται τέλος αποκομιδής το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση πράσινων και κηπαίων απορριμμάτων τις ημέρες τις οποίες δεν πραγματοποιείται αποκομιδή από την Δ/νση Καθαριότητας.
  Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.
  Μπάζα ή οποιαδήποτε υπόλοιπα οικοδομικών υλικών απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.
  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων σε κάδο εκτός του δικού τους και σε γειτονικά οικόπεδα ιδιωτικά ή κοινόχρηστα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με το ειδικό πρόστιμο όπως προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.