ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-2/7 ΜΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ-ΧΟΡΤΩΝ

Με την αποκομιδή των κομμένων κλαδιών και ξερών χόρτων, που εναποτίθενται στοίβες σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της προσεχούς Τρίτης-2 Ιουλίου, στη 1 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο.

Η ημερήσια διάταξη των 10 συνολικά θεμάτων έχει ως εξής:

 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή δωρεάς οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδής βιοαποδομήσιμων υλικών», συνολικού ποσού 74.325,60€, συμπ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού – ανακήρυξη οριστικών ανάδοχων του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθμών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόμενης αξίας 297.731,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου – του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήμου ∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισμού 29.760,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 5ο: 1) Aκύρωση της 76/2019 AOE σε συμμόρφωση με την 587/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ, 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινών αναδόχων τις εταιρείες : α) ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & Γ – Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και β) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) στο πλαίσιο του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ ».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήμου ∆ιονύσου ο.ε. 2019.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση Κλαδοτεμαχιστικού Μηχανήματος».

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα της κ. Καρνέζη Παναγιώτας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΪΟΥ 2019.

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ