ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-23/9 ΜΕ 36 ΘΕΜΑΤΑ

Η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με Δήμαρχο Καλαφατέλη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα-23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί στο Δημαρχείο (Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου 1) και είναι πλούσια, καθώς η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 36 θέματα. Η εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής είναι το υπ’ αριθμόν 1, με υποψήφιο, εκτός απροόπτου, τον κ Γιάννη Τσουδερό. Από τη θεματολογία ξεχωρίζουν η κατακύρωση της σύμβασης για την αντικατάσταση του πλαστικού χορτοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κρυονερίου προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (Νο 7), εγκρίσεις προμηθειών (Νο 14 έως 17), αποδοχές δωρεών για το κοινωνικό παντοπωλείο (Νο 23 έως 36).

Η Οικονομική Επιτροπή επίσης καλείται να εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου κ Καλαφατέλη στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Νο 5), αλλά και το ταξίδι των αιρετών στο 1ο Συνέδριο Restart Mai City στα Τρίκαλα Θεσσαλίας (Νο 4).

Τα μέλη της Ο.Ε, είναι αναλυτικά οι κ Γιάννης Τσουδερός, Στέφανος Κριεμάδης, Βασίλης Φώτος, Θανάσης Κρητικός, Διονύσης Ζαμάνης, Κώστας Κουριδάκης, Χρήστος Τσεβάς, με πρόεδρο το Δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη.

Η ημερήσια διάταξη:

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ 2ο : «Λήψη απόφασης για παραίτηση από δικόγραφο».

ΘΕΜΑ 3ο : «Παροχή νοµικής υποστήριξης αιρετών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση αποζηµίωσης µετακινούµενων αιρετών στο 1ο Συνέδριο Restart Mai City στα Τρίκαλα Θεσσαλίας».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση αποζηµίωσης µετακίνησης ∆ηµάρχου στις Βρυξέλες για συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (EWRC)».

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ΤΜ. ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Ταχυδροµικών Τελών».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο : «Kατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», προϋπολογισµού 300.000,00€ (µε ΦΠΑ)».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο : «Αίτηµα της κ. ∆εληδηµητρίου ∆ήµητρας περί καταβολής αποζηµίωσης λόγω πτώσης δέντρου».

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της κας Πατέλη Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 12ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του κου Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 13ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της κα. Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης & Προµήθειας Ανταλλακτικών Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος Μάρκας Komtech τύπου Axtor 5010 C13 F» Προϋπολογισµού 67.518,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%».

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου – του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου ∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%».

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης & Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων», συνολικού ποσού 38.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ

ΘΕΜΑ 18ο : «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Χριστίνα».

ΘΕΜΑ 19ο : «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Βιολέττα».

ΘΕΜΑ 20ο : «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στη Μητροπούλου Παναγιώτα».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 21ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019».

ΘΕΜΑ 22ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 23ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 24ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο : «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 26ο : «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ από Α Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 27ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 28ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 29ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 30ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ” µέσω του “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 31ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 32ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 33ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 34ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 35ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 36ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».