ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-7/10

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα-7 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου στο Δημαρχείο, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1. Στο Νο 6 τα μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να αποφασίσουν επί της εισήγησης ματαίωσης του διαγωνισμού για την υπηρεσία “Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήμου” προϋπολογισμού 406.000 ευρώ, ένα θέμα για το οποίο υπήρχαν διαφωνίες από την αντιπολίτευση κατά την προηγούμενη τετραετία, ανεξάρτητα αν εγκρίθηκε τελικά με τις ψήφους της τότε διοίκησης. Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της απόφασης 221/2019 της Ο.Ε. του ∆ήμου και έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 8ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς» προϋπολογισμού €5.400.000 (πλέον ΦΠΑ)».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του ∆.Σ. του ν.π. ∆ημοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρου και ∆έσποινα Κυριακίδου περί ’έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018’.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για την παραλαβή αρχικών εγγραφών- τελικών στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα του ∆ήμου ∆ιονύσου από τα κτηματολογικά γραφεία Αχαρνών, Μαραθώνος και Ν. Ερυθραίας.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού ποσού 209.622,00€, συμπ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ματαίωση διαδικασίας, ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήμου ∆ιονύσου σύμφωνα με το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισμού 406.000,00€.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα του κ. ∆εσύλλα Ανδρέα περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στη μεταλλική περίφραξη της οικίας του από αρπάγη του ∆ήμου.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2019 σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων της θεατρικής ομάδας Άνοιξης ∆ήμου ∆ιονύσου για το έτος 2019 – Κ.Α. 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση Πίστωσης για την Προμήθεια Κλασικής Κιθάρας, Υποποδίου Κιθάρας, Χορδών, Αναλογίων Μουσικής – Ορχήστρας και Εξαρτήματος Πεντάλ Πιάνου.

Categories: ΝΕΑ