ΝΕΑ

Ο «ΕΥΠΟΛΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Αναλυτική ανακοίνωση με πλήθος πληροφοριών και βεβαίως τις θέσεις της εξέδωσε η δημοτική παράταξη «Εύπολις», τρίτη δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την οριοθέτηση του ρέματος της Ροδόπολης. Παραθέτει μάλιστα και την σχετική εισήγηση που ετοίμασαν ο επικεφαλής Κωστής Κουριδάκης σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό Δ.Ζαρρή. Επισημαίνει, τέλος, τα λάθη που έχουν γίνει κυρίως στο στάδιο της διαβούλευσης.

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Στο πρώτο Δημοτικό συμβούλιο της νέας δημοτικής περιόδου ένα από τα σημαντικά θέματα που αφορούν την Ροδόπολη είναι η οριοθέτηση του ρέματος που διαρρέει την περιοχή και όχι μόνο. Στα πλαίσια της Πολεοδομικής μελέτης είναι προαπαιτούμενο η οριοθέτηση των ρεμάτων. Η παράταξη μας ΕΥΠΟΛΙΣ δια του επικεφαλής της Κωστή Κουριδάκη και μετά από την προετοιμασία με τον Δ. Ζαρρή Δρ. Πολιτικό μηχανικό έκανε την εισήγηση που επισυνάπτουμε στην συνέχεια.

71405775_2472654909679560_3410780331735777280_n
Είναι πολύ κρίσιμο να αναφέρουμε ότι η σειρά που ακολουθήθηκε είναι λάθος, δεδομένου ότι προκειμένου να γνωμοδοτήσεις για την πρόταση της οριοθέτησης πρέπει να έχει προηγηθεί η συζήτηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.
Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να γίνει αυτό και να επανέλθει προς συζήτηση και γνωμοδότηση το όλο θέμα.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΥΠΟΛΙΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Η διαβούλευση και η έκφραση γνώμης γίνεται πάντα επί των εγκεκριμένων μελετών είτε αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βάσει Νόμου είτε στην εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη των έργων διευθέτησης και της πρότασης οριοθέτησης. Στα παραδοτέα θα πρέπει να εμφανίζονται οπωσδήποτε οι προτεινόμενες οριογραμμές και οι γραμμές πλημμύρας τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση και στην πρόταση διευθέτησης.
  2. Η διαβούλευση εντός του Δημοτικού Συμβουλίου για να είναι ουσιαστική και όχι προσχηματική θα πρέπει να δίνεται λογικός χρόνος ώστε οι Δημοτικές Παρατάξεις, Σύλλογοι και γενικότερη η Κοινωνία των Πολιτών να λάβει γνώση επί του συνόλου των μελετών και των προτεινόμενων οριογραμμών.
  3. Η οποιαδήποτε πρότασης οριοθέτησης με έργα διευθέτησης δεν θα πρέπει να είναι «όχημα» νομιμοποίησης, συχνά κραυγαλέων, παρανομιών ώστε τελικά οι νομοταγείς πολίτες να πληρώνουν το κόστος (μέσω των μελετών και των έργων) παράνομων συμπολιτών όπου με την «απειλή» της πλημμύρας και των δυσμενών παρελκομένων να εκβιάζουν την υπόλοιπη κοινωνία με συχνά αχρείαστα έργα.
  4. Η κύρια άποψη σχετικά με τη διαχείριση των ρεμάτων είναι να δίνουμε τον απαραίτητο χώρο στο ρέμα αφενός ώστε να «διοδεύει» την πλημμύρα με ασφάλεια εντός της κοίτης του και αφετέρου να αποτελεί ένα διάδρομο βιοποικιλότητας εντός των αστικών περιοχών με τη εξασφάλιση βλάστησης εντός της κοίτης και όχι με μεθόδους που δεν επιτρέπουν τουλάχιστο την υψηλή βλάστηση.
  5. Ένα ρέμα θα πρέπει να μελετάται και να αξιολογείται συνολικά και όχι τμηματικά. Εφόσον για το συγκεκριμένο ρ. Ροδόπολης υπάρχει μελέτη οριοθέτησης / διευθέτησης και για το κατάντη τμήμα (από την Λ. Δροσιάς – Σταμάτας έως την οδό Αγίου Φανουρίου) της Περιφέρειας Αττικής, θεωρούμε ότι θα πρέπει και οι δύο μελέτες να έρθουν ταυτόχρονα για συζήτηση και για έκφραση γνώμης καθώς επεμβάσεις στο ανάντη τμήμα να επιδρούν δυσμενώς για το κατάντη τμήμα.

71702465_2472655256346192_6836318458863419392_n

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Στο ανάντη τμήμα του τμήματος οριοθέτησης (δηλαδή έως την αρχή του οικισμού της Ροδόπολης) προτείνεται η διευθέτηση με συρματοκιβώτια πλάτους πυθμένα 2m και ελάχιστου ύψους 2m. Από τα σχέδια της οριζοντιογραφίας φαίνεται ότι μειώνεται η διατιθέμενη κοίτη σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Στο σχέδιο δεν φαίνεται η προτεινόμενη οριογραμμή με την υφιστάμενη κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει υπερχείλιση της κοίτης στο τμήμα εκείνο κατά την παροχή σχεδιασμού. Κατά την άποψή μας, δεν φαίνεται να υπερχειλίζει το τμήμα εκείνο αλλά ούτε ζήτημα ευστάθειας πρανών υφίσταται. Αν διευθετηθεί η κοίτη στο σημείο αυτό: (α) θα καταστραφεί η υφιστάμενη βλάστηση, και (β) και σημαντικότερο δεν θα υπάρχει πλέον η φυσική αποθήκευση της υφιστάμενης κοίτης επομένως η διερχόμενη πλημμυρική παροχή θα προσεγγίζει τον οικισμό της Ροδόπολης με μεγαλύτερη ταχύτητα και παροχή αιχμής αλλά κει μεγαλύτερη ενέργεια. Προτείνουμε τη διατήρηση της κοίτης στη φυσική κατάσταση με την κατασκευή μικρών αναβαθμών στην βαθιά κοίτη του ρέματος για την μείωση της πλημμυρικής αιχμής και της ενέργειας της ροής αλλά και για την κατακράτηση των φερτών υλικών.
2. Για το κλειστό τμήμα του ρ. Ροδόπολης διαπιστώθηκε από δράση του ΕΥΠΟΛΙΣ – Συνεργασία Δημοτών Διονύσου ενδείξεις αποσάθρωσης του σκυροδέματος και του οπλισμού του στατικού φορέα. Προτείνουμε, στα πλαίσια της υπόψη μελέτης διευθέτησης – οριοθέτησης, να περιληφθεί μελέτη εκτίμησης της στατικής επάρκειας του κλειστού τμήματος του ρέματος Ροδόπολης.
3. Από την έξοδο του κλειστού τμήματος έως το ναό του Πρ. Ηλία, όπου η κοίτη του ρέματος είναι καταπατημένη, προτείνεται διευθέτηση με συρματοκιβώτια αφενός και διευθέτηση με σκυρόδεμα και ορθογωνική διατομή μπροστά στις ιδιοκτησίες που έχουν κατασκευαστεί μέσα στην κοίτη ώστε να μην πλημμυρίζουν αυτές. Στις ιδιοκτησίες αυτές περιλαμβάνεται ενδεχομένως και ο ίδιος ο Ναός ενώ θετικό σημείο είναι η καθαίρεση της ιρλανδικής διάβασης και η τοποθέτηση μικρού οχετού ώστε η διέλευση να γίνεται από πάνω (τουλάχιστο έτσι εκτιμούμε από τα διατιθέμενα σχέδια). Δεν είναι σαφές αν η διευθέτηση με ορθογωνική διατομή προϋποθέτει εκσκαφή και ταπείνωση της υφιστάμενης κοίτης, εντούτοις η Παράταξή μας θεωρεί ότι το έργο αυτό είναι αναγκαίο λόγω της υφιστάμενης κατάστασης που πάσχει από πλευρά νομιμότητας.
4. Από τον Ναό του Πρ. Ηλία έως το τέλος της διευθέτησης (επί της οδού Κρήτης) προτείνεται η διαμόρφωση κοίτης με συρματοκιβώτια. Άποψή μας είναι ότι αντί συρματοκιβωτίων θα ήταν σκόπιμη η διαμόρφωση ανεπένδυτης διατομής με φύτευση (ενδεχομένως λίγο μεγαλύτερου πλάτους διατομής) ώστε να επιτευχθεί επιπλέον αποθήκευση της ροής για την προστασία του κατάντη τμήματος στο οποίο περιλαμβάνεται η κοίτη επί της οδού Κρήτης που έχει καταπατηθεί από την εξωτερική τοιχοποιία παρακείμενης ιδιοκτησίας.

71587945_2472655106346207_2146313887887130624_n
Η ΕΥΠΟΛΙΣ – Συνεργασία Δημοτών Διονύσου προτείνει την επιστροφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – όποια και αν είναι αυτή και αν υπάρχει κιόλας- στην Περιφέρεια Αττικής με την επισήμανση των παραπάνω θεμάτων και την επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης.

71151124_2472655053012879_7756051938268938240_n

 

Categories: ΝΕΑ