ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-22/10 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Με δύο συνεδριάσεις, μια ειδική και μια τακτική συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Τρίτη-22 Οκτωβρίου, όπως πάντα στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου.

Στην ειδική, που προηγείται με ώρα έναρξης τις 17:00, μοναδικό θέμα είναι η «Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής».

Η τακτική θα ακολουθήσει στις 17:30 με πρώτο θέμα την Γ’ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου που επανέρχεται, αφού δεν εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη. Από τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αριθμεί 9 θέματα ξεχωρίζουν η διατήρηση της υφιστάμενης ρυμοτομίας στις περιοχές της μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» (Νο 2), ο κανονισμός της υπαίθριας διαφήμισης (Νο 3) και η παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του Δήμου Διονύσου για διαφημιστική εκμετάλλευση (Νο 4), ενώ υπάρχουν και τρία πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (Νο 5, 6, 7). Αναλυτικά:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: α. Διατήρηση της υφιστάμενης ρυμοτομίας στις περιοχές της μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1] β.Έγκριση προτεινόμενων θέσεων των φρεατίων κατάθλιψης Κ2, Κ6, Κ8, Κ13, Κ14, Κ19 και Κ30 καθώς και των αντλιοστασίων Α/Σ Ρ1, Α/Σ 3, Α/Σ Π1 και Α/Σ Π2 της μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1].

ΘΕΜΑ 3ο: «Κανονισμός Υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του Δήμου Διονύσου για διαφημιστική εκμετάλλευση».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH».

ΘΕΜΑ 7ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο: « Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση ένστασης του Μ.Ε.».

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ή μη άδειας κινηματογράφησης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».

 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα: «Εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής».

Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α’ 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019:

«Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.».

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019:

«Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος»

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2019-2023.

Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά δύο (2) εκπρόσωποι.

Επισημαίνεται, ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134).

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ για τον ΔΙΟΝΥΣΟ θα λάβουν το ψηφοδέλτιο που θα συγκροτήσει ο συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ θα λάβουν το ψηφοδέλτιο που θα καταρτίσει ο δικός τους συνδυασμός.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ για τον ΔΙΟΝΥΣΟ να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής, με μυστική ψηφοφορία και παράλληλα καλούνται και οι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη.

Κάθε δημοτικός Σύμβουλος θα ψηφίσει υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός.

Categories: ΝΕΑ

1 reply »