ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-17/12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με ημερήσια διάταξη 13 θεμάτων, εκ των οποίων τα 7 είναι πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη-17 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναλυτικά:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών (συνοπτικός, ΤΠΥ2427) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠΕΡΜΕ

ΘΕΜΑ 4ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών ενοτήτων) Δήμου Διονύσου» .

ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Υπηρεσίες καθαρισμού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία έτους 2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981.

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 150.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η Τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

ΘΕΜΑ 12ο: Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την «Αττική Οδό» για το έτος 2020.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτηση του κ. Καλλή Δημητρίου για αγορά διπλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ροδόπολης.

 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΡΩΪ

Το πρωί (9) της Τρίτης-17 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή στο Δημαρχείο (Λ. Μαραθώνας 29 κ’ Αθ. ∆ιάκου 1). Η ημερήσια διάταξη με 11 θέματα έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: « Έγκριση της αριθ. 94/10-12-2019 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Επανέγκριση προϋπολογισµού του Ν.Π. ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ οικ. έτους 2020 και ετήσιου προγράµµατος δράσης του ΝΠ κατόπιν γνώµης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 2ο: « Έγκριση της αριθ. 96/10-12-2019 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π. ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ οικ. έτους 2018 ∆ιάστηµα 1/1/2018 έως 31/12/2018».

ΘΕΜΑ 3ο: « Έγκριση της αριθ. 93/10-12-2019 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση του ισολογισµού του Ν.Π. ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2018 έως 31-12-2018».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: « Έγκριση τροποποίησης µε αύξηση του συµβατικού αντικειµένου της αριθ. 40224/6-11-2019 (19SYMV005854934 2019-11-14) σύµβασης για την «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ », σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1,2 του Ν4412/2016».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: « Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών»».

ΘΕΜΑ 6ο: « Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: « Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 18ης Σεπτεµβρίου 2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Τροποποίηση Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης», προϋπολογισµού 12.058,20 € (πλέον ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 8ο: « Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 10ο: « Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισµού του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Αγίου Στεφάνου – ΚΑΕ: 15.6262.0001».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων».