ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.271,57 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί το Δήμο Διονύσου με 4.271,57 ευρώ για τη συντήρηση και καθαρισμό 1000 φρεατίων, στο πλαίσιο προγράμματος με το οποίο διανέμονται 650.000,00 ευρώ στους Δήμους του Νομού Αττικής.

Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά τα φρεάτια υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Όπως γνωστοποίησε σήμερα το ΥΠΕΣ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής.

β) Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού όμβριων.

γ) Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και την κατά περίπτωση συντήρηση-επισκευή για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης, των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικού αγωγού όμβριων καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών όμβριων.

δ) Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών όμβριων και τον κατά περίπτωση καθαρισμό αυτών.

Η χρηματοδότηση των Δήμων Ν. Αττικής θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ.

*Πηγή: aftodioikisi.gr

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ