ΝΕΑ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χωρίς την παρουσία του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη που αναρρώνει στο σπίτι του μετά την περιπέτεια με την υγεία του θα πραγματοποιηθεί η 10η φετινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την προσεχή Τρίτη-25 Φεβρουαρίου, στις 9 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Λ.Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου 1). Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 10 θέματα από τα οποία ξεχωρίζουν η πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη-δικηγόρου για υπόθεση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων (Νο 1), η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης (Νο 2) και η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών του 2019 για το Δ’ τρίμηνο.

Αναλυτικά:

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης ορισµού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου επι υπόθεσης αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στον ∆ήµο ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την “Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου” , άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης και έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής».

ΘΕΜΑ 4ο : «Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων –∆απανών έτους 2019 για το ∆’ τρίµηνο».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο :« Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης” του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο :« Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»».

ΘΕΜΑ 7ο :«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο :«Αίτηµα του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονύσιου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα».

ΘΕΜΑ 9ο :« Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00.6492 o.ε 2020 µε τίτλο για την αποζηµίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κοµιακίδη Αντώνιου».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. Ε∆ΟΣΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2020 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυµος Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία Ποτών»».

 

*Την πρόσκληση υπογράφει αντί του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Ιωάννης Τσουδερός.

*Οι εισηγήσεις και η πρόσκληση:

Categories: ΝΕΑ