ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η οριστική ανάθεση του έργου της ολοκλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου της Δροσιάς, που έχει μείνει στη μέση (περίπου το 50%  έχει εκτελεστεί) μετά την κήρυξη ως εκπτώτου του εργολάβου, είναι το πιο σημαντικό θέμα της Οικονομικής Επιτροπής της προσεχούς Τρίτης-7 Απριλίου, η οποία θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στις 10 το πρωί.

Μειοδότης είναι η εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ”, η οποία προσέφερε 63%  έκπτωση, γεγονός για το οποίο είχε εκφράσει τον προβληματισμό του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης («Ανοιχτοί Ορίζοντες») Διονύσης Ζαμάνης. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, που καλούνται να αποφασίσουν έχει δύο σκέλη:

«…1. Την διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), αφού ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιµο που του επιβλήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 674/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.

2.Την κατακύρωση της σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», στην εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” µε έδρα: Αγ. Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Ίλιον, Τ.Κ. 13121 και ΑΦΜ 094351592, ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.050.568,12 € και µέση έκπτωση Εµ: 62,96 % µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή».

Όπως γίνεται αντιληπτό, το έργο αρχικού προϋπολογισμού  5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα κατακυρωθεί στην ανωτέρω εταιρεία και θα στοιχίσει μόνο 2.050.568,12 € χωρίς το ΦΠΑ.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 360 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3.α. ∆ιακήρυξης).

Οι υδρομετρητές

Στο Νο 4 της ημερήσιας διάταξης υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα, με τίτλο: «Επείγουσα Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης και Καταγραφής Ενδείξεων Υδροµετρητών Καταναλωτών Ύδατος του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος έχει ως εξής:

«…παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως:

  • Εγκρίνει την υπ’ αρ. 9/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο «MEΛΕTΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 113.832 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
  • Αναθέσει απευθείας με τη διαδικασία του Επείγοντος στον κ. Μπόρα Θεόδωρο με έδρα την Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 29 στον Άγ. Στέφανο Αττικής, τηλ. 210 6219268, email: theo_mporas@hotmail.com και ΑΦΜ 141457369 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς τα Τμήματα Α και Β της Μελέτης 9/2020 με τίτλο «Μελέτη Προμήθειας Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύου Ύδρευσης και Καταγραφής ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της ανωτέρω Μελέτης, έναντι ποσού 111.555,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».

Στο ΣΧΕΤΙΚΟ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ Α.pdf  διαβάζουμε για την προμήθεια. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με ημερομηνία 3.4.2020 και Αριθ. Πρωτ.: 8555, το οποίο υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στέφανος Κριεμάδης,  κάνει λόγο για “Επείγουσα Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύου Ύδρευσης και
Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος του Δήμου Διονύσου λόγω
Ανεπάρκειας (σε Αριθμό) του Προσωπικού στο Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου και Συνθηκών
Περιορισμών λόγω Κορωνοϊού”.  Στο αποφασιστικό δε αναφέρει, πέραν της προαναφερόμενης μελέτης, ότι:

“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την επείγουσα ανάγκη ανάθεσης Προμήθειας Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύου Ύδρευσης και Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος του Δήμου Διονύσου λόγω Ανεπάρκειας (σε Αριθμό) του Προσωπικού στο Τμήμα Ύδρευσης και Συνθηκών Περιορισμών λόγω Κορωνοϊού, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε ότι αφορά στην επισκευή βλαβών και σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για τη διενέργεια
καταμετρήσεων δύο (2) τετραμήνων σε ότι αφορά στην καταμέτρηση υδρομετρητών.      2. Την έγκριση της υπ’ αρ. 9/2020 Μελέτη με τίτλο «MEΛΕTΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ……………..”.

Κατά τα άλλα, στην ημερήσια διάταξη η οποία έπεται υπάρχουν κυρίως αποδοχές δωρεών. Αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Παραλαβή Υλικού».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την “Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων µε την Προµήθεια των Ανταλλακτικών τους”».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙ∆ΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 65.224,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο : «Επείγουσα Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης και Καταγραφής Ενδείξεων Υδροµετρητών Καταναλωτών Ύδατος του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο :«Αποδοχή δωρεάς 10 δοχείων/20 λίτρων απολυµαντικού Dalco100».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο :« 1. ∆ιαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) 2. Κατακύρωση της σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο :« Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση των Κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο :« Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο :« Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την EMM. & ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΟΙΝΩΝ – ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ) για την ενίσχυση των Ελληνικών ∆υνάµεων στον Έβρο».

ΘΕΜΑ 10ο :« Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την B. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για την ενίσχυση Των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο :« Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την B. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για την ενίσχυση των Ελληνικών ∆υνάµεων στον Έβρο».

 

Στην πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σημειώνεται ότι «σε περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί δια περιφοράς (µέσω τηλεφώνου)», ενώ για  επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόµενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέµατα τα μέλη μπορούν να απευθύνονται «στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, που εισηγούνται τα θέµατα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενηµέρωση».