ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΜΑΝΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΚ.

Συνέχεια στην υπόθεση της προμήθειας καυσίμων ενός εκατομμυρίου ευρώ από πρατηριούχο από την περιοχή του Βαρνάβα έδωσε σήμερα ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Διονύσης Ζαμάνης, καταθέτοντας αναφορά στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνει ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης πήγε κόντρα στην εισήγηση (με ένδειξη επείγον) περί ματαίωσης του διαγωνισμού της αρμόδιας Αντιδημάρχου κ Λακαφώση, ανακηρύσσοντας παράνομα μειοδότη, ενώ, σημειωτέο, οι δύο ειδικοί συνεργάτες επί των δημοσίων συμβάσεων δικηγόροι του Δήμου Διονύσου δεν ερωτήθηκαν καν. Υποστηρίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής είναι παράνομη και ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.

Η καταγγελία του κ Ζαμάνη, που έγινε στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, πρωτοκολλήθηκε σήμερα-8.5.2020, με αριθμό 22216.

IMG_1970

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Ζαμάνη Διονυσίου του Κωνσταντίνου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Διονύσου κατοίκου Δροσιάς οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 5 ΑΔΤ ΑΗ120562/2008                     τηλ. 2106202894 κιν.6936575230 email zamanis.d3@gmail.com

ΠΡΟΣ

1)Την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου                                                                           η οποία εδρεύει εντός του Δημαρχείου Αμαρουσίου

2)Τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

Σύμφωνα με την 201/04-05-2020 (συνημμένο 1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε) αποφασίστηκε, εντελώς παρανόμως και ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, η απόρριψη της εισήγησης της υπηρεσίας περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου, για ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για προμήθεια καυσίμων του Δήμου Διονύσου και η ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

Από τις 13-03-2020 με το υπ.αριθμ.πρωτ.7517 (συνημμένο 2)  έγγραφό της η αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Κα Παναγιώτα Λακαφώση με έγγραφό της – εισήγηση προς την Ο.Ε του Δήμου Διονύσου εισηγείται την ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων επικαλούμενη προφανή σφάλματα που έχουν εμφιλοχωρήσει στους όρους του διαγωνισμού που καθιστούν την διαγωνιστική διαδικασία παράνομη και αντίθετη προς το συμφέρον του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Διονύσου ως πρόεδρος της Ο.Ε του Δήμου εισηγείται την ακύρωση της με αρ.πρωτ.7517/13-03-2020 εισήγησης της αντιδημάρχου του και την συνέχιση της διαδικασίας παρά το γεγονός ότι αμέσως πριν την διαδικασία της συζήτησης και της λήψης σχετικής απόφασης διανέμεται στα μέλη της Ο.Ε νέο υπηρεσιακό έγγραφο με τον χαρακτήρα «ΕΠΕΙΓΟΝ» με αρ.πρωτ.9978/04-05-2020 (συνημμένο 3) το οποίο αναλύει διεξοδικά ότι η συνέχιση της διαγωνιστικής αυτής διαδικασίας είναι α)παράνομη, β)μη ασφαλής για το προσωπικό τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα του Δήμου, γ) μη αποτελεσματική και δ) ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του Δήμου. Το τελευταίο έγγραφο θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «κραυγή αγωνίας» της Υπηρεσίας του Δήμου.

Επιπλέον ο Δήμος Διονύσου έχει προσλάβει δύο Ειδικούς Συνεργάτες νομικούς συμβούλους του Δημάρχου Διονύσου με ειδικά καθήκοντα τον έλεγχο για την ορθότητα των δημοσίων συμβάσεων του Δήμου. Κατά την διάρκεια της συζήτησης (πρέπει να αναζητηθούν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά υπηρεσιακά) κατόπιν ερώτησης δημοσιογράφου προέκυψε ότι κανείς εκ των δύο δεν είχε ερωτηθεί ή έστω δεν είχε κληθεί να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό. Σημειώνω ότι και οι δύο ήταν παρόντες και κανείς εκ των δύο δεν τόλμησε να ψελλίσει έστω ένα υποστηρικτικό επιχείρημα υπέρ της βούλησης αποκλειστικά του Δημάρχου Διονύσου να συνάψει οπωσδήποτε την εν λόγο παράνομη και επιζήμια σύμβαση ουσιαστικά απευθείας ανάθεσης περισσότερο του 1.000.000 ευρώ.

Συνοψίζοντας ο Δήμαρχος Διονύσου αδιαφορώντας για την εισήγηση της αντιδημάρχου του , αγνοώντας πλήρως τις υπηρεσιακές εισηγήσεις για ματαίωση και μη χρησιμοποιώντας δύο μετακλητούς υπαλλήλους που προσλήφθηκαν και πληρώνονται με χρήματα των δημοτών ακριβώς για αυτό το λόγο, προχώρησε σε ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη με  μια παράνομη  κατά την υπηρεσία σύμβαση ουσιαστικά απευθείας ανάθεσης εκατομμυρίων ευρώ.

Για όλους τους ποιο πάνω ορθούς και νόμιμους λόγους και επειδή έχω και ως εκ της θέσεως μου έννομο συμφέρον , ζητώ την ακύρωση της εν λόγο απόφασης , την ματαίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού και τη διακοπή αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο αναφέρων

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

Σημειώνεται πως η ίδια καταγγελία-αναφορά, όπως φαίνεται και από τους αποδέκτες της, θα κατατεθεί και στο πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την ερχόμενη εβδομάδα.

*Στην εισήγηση των υπηρεσιών με την οποία εζητείτο η ματαίωση του διαγωνισμού και διανεμήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ άλλων σημειώνεται:     

“Σε εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4412/2016 (άρθρο 106 περί «Ματαίωσης Διαδικασίας») η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκε με αιτιολογημένη γνώμη, λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος, της ματαίωσης σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών (Μελέτη 56/2019).

Η εν λόγω ματαίωση ζητείται για λόγους:

 1. νομιμότητας (ο Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/2-10-02) περί «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» δεν προβλέπει τον εφοδιασμό οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη εκτός πρατηρίων),
 2. ασφάλειας του προσωπικού, των οχημάτων και των εγκαταστάσεων (Αμαξοστασίου) του Δήμου,
 3. καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας, αλλά και
 4. δημοσίου συμφέροντος αφού η ανάθεση σε πρατήριο εφοδιασμού καυσίμων των οχημάτων του Δήμου το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 35 χλμ. περίπου από το Αμαξοστάσιο θα επιβαρύνει το Δήμο με κόστος περίπου 200.000 € δηλαδή ή 20% του ποσού ανάθεσης (βλ. συνημμένο Ενημερωτικό Σημείωμα).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος                                Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης                              Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου

Ροκίδη Γεωργία                                                          Παπαδόπουλος Απόστολος

 

*Στο ενημερωτικό σημείωμα, που υπογράφουν οι ίδιοι, ανωτέρω υπάλληλοι, επίσης τονίζεται:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

                                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ

 1. Με την 476/2019 ΑΟΕ εγκρίθηκε η διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού για καύσιμα και λιπαντικά οχημάτων και πετρέλαιο θέρμανσης του Δήμου και των φορέων του (σχολικές επιτροπές, κλπ).
  Ο προϋπολογισμός του είναι για 2 έτη με δικαίωμα προαίρεσης (+50%): 037.903,05 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων τα καύσιμα των οχημάτων είναι 813.440 € με ΦΠΑ χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης.
 2. Ο Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/2.10.02) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» προβλέπει: « Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων επιτρέπεται να πωλούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτελωνισμένα, τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα: α) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης μέσω αντλιών πώλησης σε οχήματα, στο χώρο του πρατηρίου, β) βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο, που προέρχονται από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται σε δοχεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών με βυτιοφόρα οχήματα...»

 

 1. Το άρθρο 106 «Ματαίωση Διαδικασίας» του Ν.4412/2016 2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προβλέπει:
  «2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο»,
  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη
  ».

 

 1. Στην εν λόγω Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία εμφιλοχώρησαν σφάλματα και μάλιστα στο αρχικό της στάδιο δηλαδή σε αυτό της σύνταξης της σχετικής Μελέτης (56/2019), αφού στο Άρθρο 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων προβλέπεται ότι:
  «Εάν (το πρατήριο) είναι εκτός διοικητικών ορίων (του Δήμου), η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός του ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή το πρωί 06.30 – 8.30 και το μεσημέρι από τις 12.00 – 14.00 στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, που βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο επί των οδών Λακωνίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου».

 

 1. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη της Μελέτης ότι δηλαδή ο Δήμος αποδέχεται/επιτρέπει παράδοση καυσίμων, δηλαδή ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, εντός του ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του στο Αμαξοστάσιο του Δήμου δεν είναι σύμφωνη με τη διάταξη του Ν. 3054/02 από την οποία προβλέπεται ότι οι κάτοχοι άδειας πρατηρίων επιτρέπεται να πωλούν ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ μέσω αντλιών πώλησης σε οχήματα, στο χώρο του πρατηρίου τους, ή
  ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ που προέρχονται από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται σε δοχεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών με βυτιοφόρα οχήματα.Δηλαδή δεν επιτρέπεται η παράδοση ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ από βυτιοφόρο όχημα απευθείας στο ρεζερβουάρ οχήματος (ως άρθρο 2 Ειδικής Συγγραφής ανωτέρω).

 

 1. Δεδομένου του ανωτέρω σφάλματος / αβλεψίας της Μελέτης, πιθανολογείται ότι οικονομικοί φορείς που θα ενδιαφέρονταν για συμμετοχή στο διαγωνισμό του Δήμου δεν έλαβαν τελικά μέρος αφού ετέθη ότι θα καλούνταν να εφαρμόσουν πρακτικές παράδοσης που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία, ενώ άλλοι οικονομικοί φορείς που πιθανόν συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία θα κληθούν να υλοποιήσουν παραδόσεις με παράνομο τρόπο κάτι που εάν αποδεχτούν ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποστούν σοβαρές κυρώσεις, μέχρι και αφαίρεση της άδειας εμπορίας τους, ενώ εάν δεν αποδεχτούν θα πρέπει να κηρυχθούν έκπτωτοι για παράβαση υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Μελέτης.

 

 1. Περαιτέρω, επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 106 «Ματαίωση Διαδικασίας» του Ν.4415/2016, η ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρέπει να ληφθεί μετά από γνώμη του Αρμοδίου Οργάνου και επειδή το αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη της Μελέτης του Διαγωνισμού στην οποία εμφιλοχώρησε το σφάλμα είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος εισηγήθηκε προς την ΟΕ (αρ. πρωτ. 7517/13.3.2020) μαζί με σχετική Γνωμοδότησή της (αρ. πρωτ. 7515/13.3.2020 περί εμφιλοχώρησης σφάλματος στη συνταχθείσα Μελέτη 56/2019 με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου»0 τη ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού.

 

 1. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η Ματαίωση της Διαδικασίας λόγω Εμφιλοχώρησης Σφάλματος και η Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού με Νέους Όρους (Μελέτη).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Αντί επιλόγου το έγγραφο καταλήγει:

12.Τέλος, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπολογισμοί αφορούν μόνο σε στοιχεία κόστους και άλλα λειτουργικά προβλήματα που θα ενσκήψουν λόγω της απόστασης του πρατηρίου, όπως:

 • δυσφορία και διαμαρτυρίες προσωπικού (οδηγών),
 • καθυστερήσεις στον έγκαιρο ανεφοδιασμό,
 • δυσκολίες μετάβασης σε περιπτώσεις χιονιά, παγετού ή φωτιάς,
 • αυξημένη συχνότητα μετάβασης οχημάτων στο πρατήριο λόγω της ταχύτερης κατανάλωσης του καυσίμου με το οποίο ανεφοδιάζονται,
 • δυσκολία και μεγάλη χρονική καθυστέρηση για τον εφοδιασμό βραδυκίνητων οχημάτων πχ σκούπες, jcb, κλπ.

 

Η προϊσταμένη του Τμήματος                                Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης                              Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου

Ροκίδη Γεωργία                                                          Παπαδόπουλος Απόστολος

 

-Σχετικά άρθρα:

«ΕΔΩ, ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΣΟΙ …ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ»

-1 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-«ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Γ.Γ.»

 

 

 

 

Categories: ΡΕΠΟΡΤΑΖ