ΝΕΑ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ Ο.Ε. ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ-26/5

Κυρίαρχο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης-26 Μαϊου είναι η λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς που επλήγη, όπως ολόκληρη η οικονομία της χώρας, από την πανδημία του κορωνοϊού.  Η εισήγηση που θα τεθεί υπό έγκριση και ψήφιση περιλαμβάνει απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος όσο διάστημα είχε ανασταλεί η λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω καραντίνας, έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων δωρεάν για περισσότερα τραπεζάκια έξω, απαλλαγή των προστίμων 2% εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του τέλους παρεπιδημούντων (0,5%) όσων δεν πλήρωσαν το διάστημα του λουκέτου.

Αναλυτικά το προτεινόμενο από τη διοίκηση του Δήμου Διονύσου πακέτο μέτρων στήριξης των ντόπιων επαγγελματιών είναι:

«…1) Απαλλαγή (σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68- 20/03/2020 τεύχος Α’) από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) του πρώτου εδαφίου τις παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75 (Α’74), από τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid-19, για το διάστημα που παρέμειναν κλειστές. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας, οι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση (η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά την τελική έγκριση της απαλλαγής των εν λόγω τελών από το Δημοτικό Συμβούλιο), βεβαίωση από την “ΕΡΓΑΝΗ” από όπου θα προκύπτει το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης και για μισθωμένα ακίνητα το μισθωτήριο εκτυπωμένο από το TAXIS. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

2) Έκδοση Αδειών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων με απαλλαγή των αντιστοίχων τελών για το έτος 2020, κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων (ΑΔΣ 250/17), της απόφασης περί “Παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων” (ΑΔΣ 384/18) και της οριοθέτησής του από την αρμόδια υπηρεσία.

Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη την Ε.2056/20 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, την δυσχέρεια της μετακίνησης του πληθυσμού λόγω της λήψης περιοριστικών μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του Covid-19 και της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68-20/03/2020 τεύχος A’) προτείνουμε επίσης την λήψη απόφασης για την απαλλαγή του προστίμου 2% εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του τέλους παρεπιδημούντων (0,5%), εφόσον η εξόφληση του αναλογούντος τέλους πραγματοποιηθεί έως 31/08/2020 και θα αφορά το Φ.Π.Α. μηνών : Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2020 καθώς και το Φ.Π.Α. Α’ και Β’ τριμήνου 2020».

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η 26η και θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 20.00 την προσεχή Τρίτη. Η ημερήσια διάταξη:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «1η Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020».

ΘΕΜΑ 2ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020 για το Α΄ τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς λόγω Covid-19»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή οφειλών του Δήμου έως 31/12/2014, λόγω παραγραφής τους».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’»

ΘΕΜΑ 6ο: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 3/2020 μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

ΘΕΜΑ 8ο: « Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Διονύσου».

TMHMA ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Προσθήκη Τμημάτων της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2019-2020

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και εκλογή της Επιτροπής Διαχείρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών ενοτήτων) Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού Ασφάλειας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 13ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής ΗλεκτροΜηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Νερού, Ανάδοχος ΜΑΝΕΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ9647, ΚΗΙ3034, ΚΗΗ2253, ΚΗΗ2320, 4900107267(αρ. πλαισίου) ΚΗΗ2254, ΚΗΗ6168, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 15ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 10159/6-5-20)

ΘΕΜΑ 16ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 10741/13-5-20)

ΘΕΜΑ 17ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 11107/18-5-20)

ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ME142158 ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ME88139 JCB ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 20ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

  • Για τα θέματα των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, 10 τον αριθμό, για τα οποία γίνεται προσυζήτηση μεταξύ των παρατάξεων ο Αντιδήμαρχος θα βρίσκεται στο γραφείο του τη Δευτέρα-25/6 και την Τρίτη-26/6 10:00-14:00.

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ 7 ΘΕΜΑΤΑ

Το ζήτημα της στήριξης των καταστηματαρχών θα συζητηθεί στις 9 το πρωί της Τρίτης-26 Μαϊου και στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η ημερήσια διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (Τροχήλατων και Υπογείων)”».

ΘΕΜΑ 2ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Τσιρώνη ∆ηµητρίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη µέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς λόγω Covid-19».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση και Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής, Η/Μ, Τοπογραφικής και Γεωτεχνικής Μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισµούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του ∆ήµου ∆ιονύσου (κωδ. πράξης (ΟΠΣ): 5003809)»».

ΘΕΜΑ 5ο : «Καθορισµός ηµεροµηνίας διαγωνισµού, έγκριση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του Υποέργου 4 µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΙ∆ΕΡΙ – ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ 2014 – 2020)” µε κωδικό ΟΠΣ 5008942».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο : «ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2020”, µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό».

*Σε περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί δια περιφοράς (µέσω τηλεφώνου).

 

 

Categories: ΝΕΑ