ΝΕΑ

ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΚΗΠΑΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο διαγωνισμός για την αποκομιδή των κηπαίων  (κλαδιών, ξερών χόρτων, κλπ.) και των ογκωδών αντικειμένων περνάει την προσεχή Τρίτη-30 Ιουνίου από την Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση (θέμα Νο 5). Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης υπηρεσίας προς τους πολίτες αγγίζει τις 74.000 ευρώ.

Η συνεδρίαση (30η κατά σειρά) θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 9 το πρωί και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται εκτός από το προαναφερόμενο άλλα τέσσερα θέματα:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Αθανασιάδη Στέφανου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώµατος προαίρεσης της αριθµ. 47355/18-12-2019 (19SYMV006055902 2019-12-18) σύµβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την Οµάδα Α’», ΠΟΣΟ σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016».

ΘΕΜΑ 3ο :« Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για την χορήγηση στους δικαιούχους εργαζοµένους του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Έκδοση Παραβόλων και ∆απανών ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων, Βεβαίωσης Ταχογράφων και Λοιπών Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων – Ογκωδών Απορριµµάτων του ∆ήµου»».

Categories: ΝΕΑ