ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΠΣ

Η εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) από τις επτά ενότητες του Δήμου Διονύσου μονοπωλεί το ενδιαφέρον του Δημοτικού Συμβουλίου της προσεχούς Τρίτης-7 Ιουλίου, στις 20.00, πάλι με τηλεδιάσκεψη. Τα υπόλοιπα έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκ των οποίων τέσσερα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών) είναι ήσσονος σημασίας ή καθαρά γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Την πρόσκληση έχει αποστείλει ο προεδρεύων Θόδωρος Στάϊκος.

Παράλληλα την Τετάρτη-8 Ιουλίου, στις 9 το πρωί, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή για πρώτη φορά δια ζώσης στο Δημαρχείο με ημερήσια διάταξη επτά θεμάτων, ανάμεσα στα οποία και εγκρίσεις διαγωνισμών.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: «Μεταφορά του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών ενοτήτων) Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυιατρείου».

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κωνσταντίνος.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: «Επέκταση Σύμβασης Μίσθωσης του Κτηρίου Ιδιοκτησίας “Μουστακάτος Α.Ε.” στον Άγιο Στέφανο, για τις ανάγκες του Δημοτικού Γυμναστηρίου».

 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση Πρακτικού Νο.3 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου ∆ιονύσου”».

ΘΕΜΑ 2ο : «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση των δηµοτών για τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης, τις οδηγίες για την αντιµετώπιση της κρίσης, ως µέσα αντιµετώπισης της διάδοσης και εξάπλωσης του Covid 19 ».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικού Νο.3 Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (Τροχήλατων και Υπογείων)”».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων, δασικών περιοχών και οικοπέδων για πυροπροστασία ετών 2020-2021”».

ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΜΑΙΟΥ 2020».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο : «Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 7ο : «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ