ΝΕΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 104.942,35 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Την προσεχή Τρίτη-28 Ιουλίου, στις 19.30, με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 9η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του 2017.  Την πρόσκληση απευθύνει ο προεδρεύων Θεόδωρος Στάϊκος.

Μισή ώρα αργότερα, στις 20.00, θα ακολουθήσει η 10η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ με ημερήσια διάταξη 15 θεμάτων ανάμεσα στα οποία τα πιο σημαντικά είναι:

-Η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του το Β’ τρίμηνο του 2020 (Νο 1 και 2).

-Ο κανονισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Διονύσου, στο Νο 3.

-Η επιχορήγηση 104.942,35 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, στο Νο 14.

Υπάρχουν επίσης, όπως πάντα, πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης υπηρεσιών, 10 τον αριθμό, από το Νο 4 έως το Νο 13.

 

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2020.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Διονύσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αμοιβή Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης χαρτογράφησης Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 5ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ. ( αρ.πρωτ. 15855/15-7-2020)

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ KHI3072, KHO6056, KHI6566, ME124336 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥH ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 9ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Σαρρής Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ «Υπηρεσία Συντήρησης Μηχανημάτων – Εργαλείων Πρασίνου»

ΘΕΜΑ 12ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΜΕ.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 14ο: «Κατανομή Επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της υπ. αρ. 42036/2020 εντολής του Ταμείου Παρακαταθηκών για την κάλυψη των δαπανών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020, ποσού 104.942,35 €».

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020».

 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-28/7

Την Τρίτη-28 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί και Οικονομική Επιτροπή, στις 9 το πρωί. Είναι η 36η τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει κεκλεισµένων των θυρών, επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 και Αθ. ∆ιάκου 1. Από τα 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν:

– Ο απολογισμός του 2019 και η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «Θ. & ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ», ο οποίος παρά τις προσπάθειες τόσων χρόνων δεν έχει λειτουργήσει ακόμη (Νο 6 και 7).

– Η προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες WiFi4EU (Νο 8).

– Η τιµολογιακή πολιτική της Μουσικής Σχολής και των επιµορφωτικών μαθημάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου (Νο 9).

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «5η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2020».

ΘΕΜΑ 2ο : «Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού Β΄τριµήνου 2020».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ “Η ΕΣΤΙΑ” ».».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου»». ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό’’».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6: «Έγκριση της αριθ. 5/2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2019».

ΘΕΜΑ 7: «Έγκριση της αριθ. 7/2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «1η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο : «WiFi4EU –«Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» ΚΑΕ: 10.6266.0001».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο : «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα Επιµορφωτικά Μαθήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Categories: ΝΕΑ