ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 24 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Στην πρόσληψη εικοσιτεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, προχωρεί ο Δήμος Διονύσου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες πρόσκαιρες ανάγκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δημοσιεύτηκε στη διαύγεια την παραμονή της εορτής της Παναγίας (14 Αυγούστου).

Όσον αφορά τις ειδικότητες, θα προσληφθούν τέσσερις (4) οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο) και είκοσι (20) εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), κλπ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθύνονται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Διονύσου (τηλ. επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030653) και υποβάλλονται στο κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, τ.κ. 14565, Άγιος Στέφανος, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και 21/08/2020 και από ώρα 10:00 έως 13:00.

Categories: ΕΡΓΑΣΙΑ