ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ

Με τις ετήσιες επιχορηγήσεις των τοπικών φορέων, αλλά και αποδοχές δωρεών αναλώσιμων για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Διονύσου, 10 τον αριθμό, συνεδριάζει διά ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών για το κοινό αύριο-πρωτομηνιά (Σεπτεμβρίου) στις 9 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 12 θέματα σύνολο.

Αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτηµα της κ. Μανώλη Καλλιρρόης περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ. αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». (Αρ.πρ.19736/21-08-2020)

ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». (Αρ.πρ.19737/21-08-2020)

ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τη ∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». (Αρ.πρ.19873/24-08-2020).

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». (Αρ.πρ.19748/21-08-2020).

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». (Αρ.πρ.20179/27-08-2020).

ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». (Αρ. πρ.19617/19-08-2020).

ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». (Αρ.πρ.19707/20- 08-2020)

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».(Αρ.πρ.19747/21-08- 2020)

ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ12ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 2020 σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».

 

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ