ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ-ΟΓΚΩΔΗ

Η ανακήρυξη μειοδότη στην αποκομιδή βιοαποδομήσιμων και ογκωδών απορριμμάτων, η τυπική έγκριση της ακύρωσης των «Διονυσίων», η  ένταξη του έργου «Επεµβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου» στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι τα θέματα που ξεχωρίζουν από την ημερήσια διάταξη 12 συνολικά θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη-8 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων – Ογκωδών Απορριµµάτων».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα του κ. Κωστάκη Λάµπρου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ (AGRICULT) για την συλλογή και µεταφορά των πράσινων αποβλήτων από τον ∆ήµο προς την µονάδα κοµποστοποίησης της εταιρείας στην Ριτσώνα».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 331/2020 ΑΟΕ για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων “∆ΙΟΝΥΣΙΑ 2020”».

ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “RECYCOM” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: «ΛΗΨΗ Α.Ο.Ε ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Α.Ο.Ε.».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συµµετοχής και υποβολή αιτήµατος ένταξης του έργου «Επεµβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός», µε τίτλο: «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέµατος των ∆ήµων»».

ΘΕΜΑ 11ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για την Προµήθεια Συνδροµής GPS για τις ανάγκες της Τ.Υ. ΚΑΕ: 00.6453.0004».

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε την υποπαρ. Α2 της παρ. Α, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση τους µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/2019)».

 

-Σχετικά άρθρα:

-ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΖΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ 15.000€ ΤΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 reply »