ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-15/9 ΜΕ 16 ΘΕΜΑΤΑ

Με ημερήσια διάταξη 16 θεμάτων, διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου αλλά κεκλεισμένων των θυρών για τους πολίτες, θα συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη-15 Σεπτεµβρίου, ηµέρα Τρίτη στις 9 το πρωί η οικονομική Επιτροπή. Αναλυτικά:

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε αγωγές για αξίωση επιδοµατικών παροχών».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρακτικού No2 ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια Ασφάλτου συνολικού προϋπολογισµού 36.232,80.€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και µε δικαίωµα προαίρεσης 18.116,40 συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για νέες παροχές και αποκατάσταση ζηµιάς».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Οικοδοµικών Εργασιών»».

ΘΕΜΑ 6ο : «Αίτηµα του κ. Σδράλη Στυλιανού περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων – δράσεων – ενεργειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού – NATIONAL FITNESS DAY FOR EUROPE».

ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Φωτογράφισης Εκδηλώσεων – ∆ράσεων – και Λοιπών ∆ραστηριοτήτων».

ΘΕΜΑ 14ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για τις δράσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 2020” σε συνδιοργάνωση µε τους αθλητικούς συλλόγους του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020».

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο : «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2020 µε τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στον Sudesh Kumar».

 

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ