ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«NATIONAL FITNESS DAY FOR EUROPE» ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Γνωστοί Ολυμπιονίκες θα επισκεφθούν τις επόμενες ημέρες μαθητές και μαθήτριες του Δήμου Διονύσου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού – European Sports Week και της παράλληλης διεξαγωγής εορτασµού του «Let’s BE ACTIVE NATIONAL FITNESS DAY FOR EUROPE».

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου σε συνδιοργάνωση µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Γυµναστηρίων και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυµναστηρίων Αττικής, ύστερα από τη σύναψη σχετικής συµφωνίας µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, θα υλοποιήσουν ένα εκτεταµένο πρόγραµµα εκδηλώσεων, δράσεων και ενεργειών για τη συγκεκριµένη επέτειο κατά το χρονικό διάστηµα από 20 Σεπτεµβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2020, µε εβδοµάδα κορύφωσής τους από 23 έως 30 Σεπτεµβρίου 2020.

Στο πρόγραµµα εορτασµού της «NATIONAL FITNESS DAY» συνεργαζόµενοι φορείς θα είναι επίσης ο ∆ήµος Αθηναίων, το Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυµπιονικών, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία, η Πανελλήνια Επιστηµονική Φιλογυµναστική Εταιρία, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικών Οικονοµολόγων & Στελεχών Αθλητισµού, το Ινστιντούτο ∆ιεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού ∆ικαίου και άλλοι σηµαντικοί φορείς του Αθλητισµού.

Πιο συγκεκριμένα, θα λάβουν χώρα οι παρακάτω δράσεις:

  1. Έλληνες Ολυµπιονίκες και αθλητικοί επιστήµονες θα επισκεφθούν ένα ∆ηµοτικό Σχολείο του ∆ήµου µας, σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία, προκειµένου να ενηµερώσουν τους µαθητές για τα σηµαντικά οφέλη της σωµατικής άσκησης.
  2. ∆ιανοµή από το ∆ηµαρχείο και άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου Διονύσου τετράπτυχου εντύπου για τα οφέλη της σωµατικής άσκησης.
  3. Καταχώρηση του λογότυπου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την ένδειξη “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ” σε 500 φακέλους πρώτης ηµέρας κυκλοφορίας µε επετειακά γραµµατόσηµα και χρυσή σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ., η οποία θα χρησιµοποιηθεί µόνο εκείνη την ηµέρα και στη συνέχεια θα καταστραφεί. Οι φάκελοι πρώτης ηµέρας κυκλοφορίας µε τα επετειακά γραµµατόσηµα, θα συγκεντρώσουν τεράστιο ενδιαφέρον, από τους φιλοτελιστές. Θα διατεθούν στο ∆ήµο ∆ιονύσου πέντε σχετικοί φάκελοι της πρώτης ηµέρας κυκλοφορίας.

Το προϋπολογιζόµενο κόστος για τις παραπάνω εκδηλώσεις – δράσεις ανέρχεται στο ποσό των 1.488,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Categories: ΑΘΛΗΤΙΚΑ