ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΟΕ

Η διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω του ΕΔΣΝΑ, η αποκομιδή των βιοαποδομήσιμων και ογκωδών, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη-22 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο. Η συνεδρίαση θα είναι πάλι δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών  για τους πολίτες.

Στα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται επίσης η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, η μελέτη πυροπροστασίας των σχολικών δομών και η προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών.

Αναλυτικά:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί επαναληφθέντος 3ου αιτήµατος εξωδικαστικού συµβιβασµού της κ. ΤΣΑΚΡΙΚΑ∆ΑΚΗ ΑΙΚ/ΝΗΣ για καταβολή αποζηµίωσης – χρηµατικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης για σωµατική βλάβη που υπέστη από την πτώση της λόγω φθοράς του πεζοδροµίου, περιοριζόµενης πλέον στο ποσό των € αντί του αρχικού ζητούµενου ποσού α) 420€ (140€ για έξοδα ιατρικών επισκέψεων + 280€ για ταξί) για υλική βλάβη και β) 15.000€ για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης».

ΘΕΜΑ 2ο: «ΛΗΨΗ Α.Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Α.Ο.Ε για έγκριση ή µη άσκησης ενδίκου µέσου κατά 6 αποφάσεων του Μ∆ΠρΑθ ακύρωσης αντίστοιχων εγγραφών δηµοτικών τελών και προστίµων στο βεβαιωτικό κατάλογο της ∆ΕΗ υπρ του ∆ήµου και εις βάρος της ‘ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ’».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ 2020- 2021».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση περαίωσης εκκαθάρισης και έγκριση του τελικού ισολογισµού εκκαθάρισης των τριών κοινωφελών επιχειρήσεων του ∆ήµου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών»».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής & ∆ιαχείρισης Βιοαποδοµήσιµων & Ογκωδών Απορριµµάτων του ∆ήµου»».

ΘΕΜΑ 9ο : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΣΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2941/10-10-2019 Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής, στη ∆ράση «Παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δηµοτικά κτίρια» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συµπαραγωγής και προώθηση χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), µε τίτλο πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».

ΘΕΜΑ 11ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α 30.6662.0009 ο.ε. 2020 µε τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» για την ανάθεση υπηρεσίας επιθεώρησης και επισκευής- συντήρησης πιστοποιηµένων παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: «α) Έγκριση Μελέτης 07/2020 β) Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».

ΘΕΜΑ 13ο : «Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2 Α του Ν. 4412/2016 για την µελέτη: «Εκπόνηση µελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου ∆ιονύσου»».


Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 reply »