ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΓΠΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ, ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΣ

Η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ροδόπολης, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, η είσπραξη της Γ΄ Κατανομής του έτους για λειτουργικές Δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 74.068,73, είναι ανάμεσα στα 20 θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει ύστερα από καιρό, την Τρίτη-29 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, με τηλεδιάσκεψη.

Επίσης, έρχεται προς συζήτηση και έγκριση η αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου πλησίον του κοινοτικού καταστήματος Ροδόπολης, προκειμένου «να αποσυμφορηθεί ο αύλειος χώρος ώστε να μπορούν να σταθμεύουν με ασφάλεια τόσο τα υπηρεσιακά οχήματα όσο και τα οχήματα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των οποίων ο ειδικός εξοπλισμός είναι πανάκριβος και απαιτεί καθημερινή συντήρηση και φύλαξη». Όπως σημειώνεται στην ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ροδόπολης «κρίνεται απαραίτητη η ανεύρεση ενός οικοπεδικού χώρου, ιδανικά γειτνιάζοντα με το Κοινοτικό κατάστημα και το Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και να είναι ταυτόχρονα κοντά στην κεντρική πλατεία του χωριού, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους».

Υπάρχουν βεβαίως, όπως πάντα, αρκετά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, δέκα τον αριθμό.

Αναλυτικά:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Διαδικασίας Διαβούλευσης της μελέτης: «Τροποποίηση Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης» του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2508/97 αρθ. 4 παρ. 10 (αρθ. 3 παρ. 2, 4 του Ν1337/83)».

ΘΕΜΑ 2ο: « Καθορισμός Θέσεων Περιπτέρου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης παροχής συναίνεσης για διόρθωση Σφάλματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο αναφορικά με καταχωρηθείσες στην ιδιοκτησία της Σοφίας Μανταφούνη αγωγές του Δήμου που αφορούν σε τρίτους».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: « Γ΄ Κατανομή 2020 για λειτουργικές Δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου συνολικού ποσού 74.068,73 ΕΥΡΩ (αριθ.πρωτ. 18961/6-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών -Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Διονύσου)».

ΘΕΜΑ 6ο: « Καταμέτρηση Μετρητών Κατανάλωσης Ύδατος Γ΄ Τετραμήνου 2019 και Χρέωση Καταναλωτών».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσίας Πλυσίματος -Καθαρισμού Μεταφορικών Μέσων».

ΘΕΜΑ 8ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Υπηρεσίες καθαρισμού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία έτους 2019».

ΘΕΜΑ 9ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥH ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».( αρ.πρωτ. 22623)».

ΘΕΜΑ 10ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ112534 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 11ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 12ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 13ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».( αρ.πρωτ.22377).

ΘΕΜΑ 14ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 15ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια υλικού & λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων , λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού & λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης».

ΘΕΜΑ 16ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ». (αρ.πρωτ. 22674)».

ΘΕΜΑ 17ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥH ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.». (αρ.πρωτ. 22359)».

ΘΕΜΑ 18ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥHΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-Ι ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε.».

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο: « Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου».

ΘΕΜΑ 20ο: « ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 104 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13573 16/06/2020 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΑΦΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΕΚΛΕΙΠΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 27/08/2018».