ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε

Πρόταση στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» θα υποβάλει ο Δήμος Διονύσου για να αναβαθμίσει τις παιδικές χαρές. Το θέμα, υπ’ αριθμόν 4 της ημερήσιας διάταξης, θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει για 45η φορά φέτος την προσεχή Τρίτη-29 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο, διά ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών για το κοινό.

Παρακάτω, στο Νο 6 υπάρχει η έγκριση βιντεοσκοπήσεων και φωτογραφήσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το θέμα είχε ψηφιστεί, αλλά ξανάρχεται για να διορθωθεί η απόφαση ως προς το ποσό: από 25.000 ευρώ μειώνεται τώρα σε 18.000 περίπου. Είναι φυσικά απορίας άξιον τι βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφήσεις πρόκειται να γίνουν εν μέσω κορωνοϊού, όπου έχουν ματαιωθεί όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες και ο χειμώνας προβλέπεται δριμύς.

Κατά τα άλλα στο μενού υπάρχουν αποδοχές δωρεών, που έκαναν εταιρείες για ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου. Η ημερήσια διάταξη:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη Α.Ο.Ε για έγκριση ή µη άσκησης ενδίκου µέσου κατά 4 αποφάσεων του Μ∆ΠρΑθ ακύρωσης αντίστοιχων αποφάσεων της πρώην ∆.Κ.Κρυονερίου επιβολής φόρου».

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή δωρεάς Φορτιστών από την εταιρεία MC CHARGERS ΙΚΕ».

ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο : «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο : «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Τίτλος Πράξης: ∆ηµιουργία ή αναβάθµιση παιδικών χαρών».

ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο : «α) Έγκριση Μελέτης 09/2020 β) Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού και ψηφιακών υπογραφών του ∆ήµου ∆ιονύσου» και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο : «Εξειδίκευση πίστωσης και διόρθωση της υπ΄αριθµ. 391/Α∆Σ για Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Φωτογράφισης Εκδηλώσεων – ∆ράσεων – και Λοιπών ∆ραστηριοτήτων».

ΘΕΜΑ 7ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ των παρακάτω ειδών για την ενίσχυση των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από MΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τη ∆ωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των ∆ήµων, η οποία θα διατεθεί µε την προµήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία METRO σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΚΑΒΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ των παρακάτω ειδών για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 στο ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο : «Αποδοχή δωρεάς: Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας <ΜΠΟΡΟΥΜΕ, SAVING FOOD- SAVING LIVES».

ΘΕΜΑ 14ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από vittos family ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ