ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΕ

Η 7η κατά σειρά αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πριν πάει το βράδυ της Τρίτης-6 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, θα περάσει πρωί-πρωί με την …αυγούλα από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει με το συνήθη τρόπο: διά ζώσης στο Δημαρχείο και κεκλεισμένων των θυρών για τους πολίτες. Στην ημερήσια διάταξη των 9 θεμάτων συμπεριλαμβάνονται ακόμη η έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού για τα βιοαποδομήσιμα και τα ογκώδη (Νο 3), η μελέτη (;) κατάρτισης των όρων δημοπρασίας για τη συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτηρίων (Νο 4), η αποδοχή ορισμού της δικηγόρου κ Καλογιάνη ως Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Λαμπρινής Μήλα την προσεχή Τετάρτη-7 Οκτωβρίου στο Εφετείο για την υπόθεση της υπεξαίρεσης στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (Νο 8) και ο ορισμός του δικηγόρου Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου ως Πολιτική Αγωγή, εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου, στην υπόθεση αναίρεσης της εταιρείας ENERGAHELLAS POWER» που συζητείται στις 11/11/2020 στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου. Ο κ Παπαρρηγόπουλος έχει χειρισθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση σε όλα τα στάδια και βαθμούς μέχρι τώρα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: «7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020».

ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Ζαφειράκο Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών Νο1 και Νο2 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων -ογκωδών απορριµµάτων».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας για την σύναψη συµφωνίας – πλαισίου του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ∆ήµου ∆ιονύσου»».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : «Εξειδίκευση Πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη διαχείριση της πράξης µε τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (3) ΤΗΣ 402/2020 ΑΟΕ (Α∆Α: ΨΨ83Ω93-4ΓΣ)».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού»».

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή ορισµού δικηγόρου και καταβολή δαπάνης».

ΘΕΜΑ 9ο : «Ορισµός δικηγόρου για υπόθεση αναίρεσης της εταιρείας ENERGA- HELLAS POWER».

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ