ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕ

Νέες προσλήψεις περνούν την προσεχή Τρίτη και 13 (Οκτωβρίου) στην Οικονομική Επιτροπή, που με τις νομοθετικές τροποποιήσεις Θεωδορικάκου έχει καταστεί όργανο με υπερεξουσίες και επί της ουσίας διοικεί τους Δήμους αλλοιώνοντας το πνεύμα της απλής αναλογικής. Πρόκειται για έξι ακόμη εργαζομένους που θα υπογράψουν αρχικά συμβάσεις δίμηνης διάρκειας και θα ασχοληθούν με την επεξεργασία των αιτήσεων των πολιτών για τη διόρθωση των αδήλωτων τετραγωνικών. Ο όγκος της δουλειάς είναι πολύς, δεδομένου πως στο Δήμο Διονύσου οι δηλώσεις ξεπέρασαν τις 10.000. Το θέμα αυτό είναι πρώτο-πρώτο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που θα γίνει, όπως έχει καθιερωθεί, διά ζώσης στο Δημαρχείο και κεκλεισμένων των θυρών για το κοινό, στις 2 το μεσημέρι.

Η προμήθεια και τοποθέτηση 24 στεγάστρων σε στάσεις λεωφορείων, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ είναι το Νο 2 θέμα του μενού. Το έργο κατά 50% συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Τα στέγαστρα θα τοποθετηθούν στις έξι από τις επτά δημοτικές ενότητες του Δήμου Διονύσου (εξαιρείται η Άνοιξη), όπως περιγράφεται στην εισήγηση.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη των 8 θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής έχει ως εξής:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου δίµηνης διάρκειας έτους 2020 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών µέτρων».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 2ο : «α) Έγκριση Μελέτης 05/2019 β) Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισµού του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Αγίου Στεφάνου».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο : «Αίτηµα του κ. Λιάπη Αχιλλέα περί καταβολής αποζηµίωσης από πτώση δέντρου σε τάφο».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την έκδοση παραβόλων και δαπανών ΚΤΕΟ, Καρτών καυσαερίων, βεβαίωσης ταχογραφων και λοιπών πιστοποιητικών για οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ