ΝΕΑ

3 ΕΚ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Συντήρηση και Επισκευή κτηρίων Δήμου Διονύσου”, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ’ αριθμ. 425/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει χαμηλότερης τιμής. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 3.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %).

Το έργο αφορά στην εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για επεμβάσεις, επισκευές και συμπληρώσεις στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντος χώρου όλων των Σχολικών και Δημοτικών Κτηρίων και Εγκαταστάσεων, καθώς και κτηρίων αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Διονύσου. Στο αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνεται και η υπηρεσία σύνταξης φακέλων υπαγωγής στον Ν4495/2017, οι οποίοι τυχόν θα απαιτηθούν για την αδειοδότηση των προαναφερόμενων εργασιών.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Συμφωνίας – Πλαίσιο ορίζεται σε τρία έτη, με οψιόν  για ακόμα ένα έτος κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας αρχής.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους [ΚΑ στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020:15.7331.0004]. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου.

Categories: ΝΕΑ