ΝΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με προμήθειες τροφίμων και αποδοχές δωρεών για το κοινωνικό παντοπωλείο, ως επί το πλείστον, θα ασχοληθεί η Οικονομική Επιτροπή την προσεχή Τρίτη-27 Οκτωβρίου. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9 το πρωί στο Δημαρχείο και θα είναι ζώσης και κεκλεισµένων των θυρών για το κοινό.

Στο 1ο  θέμα εκ των 11 συνολικά της ημερήσιας διάταξης θα αποφασιστεί η εξειδίκευση πίστωσης για δημοσίευση δράσεων και εκδηλώσεων σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, ενώ στο Νο 2 θα εγκριθεί η αγορά οικοδομικών υλικών αξίας 49.600 ευρώ.  Στο Νο 9 υπάρχει εισήγηση για μετατροπή των συμβάσεων των 6 καθαριστριών που απασχολούνται στις Σχολικές Μονάδες της Α΄ βάθµιας Εκπαίδευσης, από 3ωρης απασχόλησης σε πλήρους.

Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία δηµοσίευσης δράσεων και εκδηλώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ενηµέρωσης µέσω ετήσιας συνδροµής- ΚΑΕ: 00.6451.0001».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Υπηρεσίας Οικοδοµικών συνολικού προϋπολογισµού 49.600,00€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικών Νο1 & Νο 2 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια τροφίµων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο : «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “RECYCOM” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για τη δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού – βίντεο ρεπορτάζ για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας 2020 στο ∆ήµο ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την: “Α) Οργάνωση και Λειτουργία της Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών ∆ράσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου Β) Υλοποίηση Εικαστικών, Θεατρικών, Ψυχαγωγικών και Λοιπών Καλλιτεχνικών Επιµορφωτικών Μαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου”, µε ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό».

ΘΕΜΑ 9ο : «Τροποποίηση των συµβάσεων των 6 καθαριστριών που απασχολούνται στις Σχολικές Μονάδες της Α΄βάθµιας Εκπαίδευσης, από 3ωρης απασχόλησης που είναι τώρα, σε πλήρη απασχόληση, ώστε να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας λόγω covid-19».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων»».

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Άλατος»».

Categories: ΝΕΑ