ΝΕΑ

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το έργο της αποχέτευσης στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Φασίδερι, Άγιοι Άγγελοι (θέμα Νο 2), προϋπολογισμού  6,5 εκ ευρώ, θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή της προσεχούς Τρίτης-3 Νοεμβρίου. Η συνεδρίαση θα γίνει, ως είθισται, ζώσης στο Δημαρχείο, αλλά κεκλεισμένων των θυρών για τους πολίτες, θα αρχίσει δε στις 9 το πρωί. Η ημερήσια διάταξη των 7 θεμάτων περιλαμβάνει ακόμη δημοπρασία για τις «τοπογραφικές αποτυπώσεις» προς υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Νο 1), την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των αντλιοστασίων (Νο 3),  δωρεές που απευθύνονται στην Παιδική-Νεανική Χορωδία (Νο 5,6) και την παροχή λεωφορείου για μεταφορά στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» των γυναικών που θα κάνουν δωρεάν μαστογραφίες (Νο 7). Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών»».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 13ης Ιουλίου 2020 για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΦΑΣΙ∆ΕΡΙ-ΑΓ. ΑΓΓΕΛΛΩΝ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 6.516.200,00 € (µε ΦΠΑ)».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση αναδοχής χρέους οφειλέτη του ∆ήµου».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή λεωφορείου για µεταφορά στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο “Οι Άγιοι Ανάργυροι”- Κέντρο Μαστού για δωρεάν ψηφιακή µαστογραφία σε γυναίκες του ∆ήµου ∆ιονύσου».


Categories: ΝΕΑ