ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΓΟΡΑ RAPID TEST ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΟΕ

Μια ακόμη πρόταση της αντιπολίτευσης για γρήγορα τεστ κορωνοϊού  υιοθετείται από τη δημοτική αρχή, η οποία πείστηκε τελικά να προχωρήσει στην σχετική προμήθεια. Το θέμα υπ’ αριθμόν 3 της ημερήσιας διάταξης έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης-24 Νοεμβρίου, ώρα 9 το πρωί.

Τα τεστ αυτά προορίζονται για τους εργαζομένους του Δήμου Διονυσου, αλλά και για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα κάνουν ιδιωτικά.

Κατά τα άλλα η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 9 θέματα, από τα οποία ξεχωρίζουν  η προμήθεια ασφάλτου (Νο 3) και αποδοχές δωρεών αγαθών, αλλά και δώρων προς τους εισαχθέντες με άριστα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από την Αστική-Μη Κερδοσκοπική εταιρία Πολιτιστικού & Κοινωφελούς Έργου «Αιγέας» του εφοπλιστή και εθνικού ευεργέτη Θανάση Μαρτίνου (Νο 5).

Η ημερήσια διάταξη αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών έτους 2020 για το Γ΄ Τρίµηνο».

ΘΕΜΑ 2ο : «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ( Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARSCovid-19».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την «Προµήθεια Ασφάλτου»».

ΘΕΜΑ 4ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Βλάχου Αποστόλη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη-Αστική Κερδοσκοπική εταιρία Πολιτιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά στους µαθητές του ∆ήµου µας που αρίστευσαν κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση».

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Αποδοχή δωρεάς».

ΘΕΜΑ 8ο : «Εξειδίκευση Πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη ∆ιαχείρισης της Πράξης µε Τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621».

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».


-Σχετικά άρθρα:

*ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΙΠΟΤΑ

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ