ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χθες το πρωί  στην Οικονομική Επιτροπή, διαφωνούντων των Ζαμάνη, Αλεξανδρή, εισάγεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης-8 Δεκεμβρίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 8 το βράδυ. Είναι μάλιστα το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (Νο 2) και ύδρευσης (Νο 3) για το 2021, το τεχνικό πρόγραμμα (Νο 7) και την επιχορήγηση 70.000 στον Οίκο Ευγηρίας Δροσιάς (Νο 9).

Τα τέλη, όπως διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καλαφατέλης στην χθεσινή συνεδρίαση, θα παραμείνουν στα ισχύοντα επίπεδα, δεν θα γίνει δηλαδή μείωση, όπως επιτακτικά ζητείται απ’ όλους τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς κύκλους. Αντιθέτως, όσοι πολίτες έχουν καθυστερήσει να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσης θα απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις.  

Τέλος, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εισηγείται την καθιέρωση 24ωρης Λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου και του Γραφείου Αποθήκης του Δήμου Διονύσου για το έτος 2021 (Νο 10).

Αναλυτικά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Γ΄ Τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού με ισχύ από 01/01/2021 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων με ισχύ από 01/01/2021 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 4ο: “Καθορισμός Ανταποδοτικού Τέλους Ύδρευσης με ισχύ 01/01/2021 και εφεξής”.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Επικαιροποίηση της 6/2017 Απόφαση Ε.Π.Ζ. λόγω παρέλευσης τριετίας».

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Διονύσου ΟΤ 174β».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 7ο: «Τεχνικό πρόγραμμα ο.ε. 2021 του Δήμου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων, των άρθρων 186 παρ.5 και 191 του Ν.3463/06.

ΘΕΜΑ 9ο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2020».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 10ο: «Καθιέρωση 24ωρης Λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου και του Γραφείου Αποθήκης του Δήμου Διονύσου για το έτος 2021».

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ίδια ημέρα, την Τρίτη-8 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί, θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: «∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΕΡΜΕ».

ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: «∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, Ανάδοχος. ΜΑΝΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής για την “Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών, Ανάδοχος ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού 72.168,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου»».

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ.Σπάτων 81 Γέρακας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της αριθ. 66/17-11-2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» οικονοµικού έτους 2021».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Οχηµάτων µέσω Leasing»».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση και παραλαβή µελέτης της σύµβασης: «Τροποποίηση Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης», προϋπολογισµού 14.952,17€ (µε 24% ΦΠΑ)».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ /ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 13ο: «Καθορισµός Ανταποδοτικού Τέλους Ύδρευσης µε ισχύ 01/01/2021 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 14ο: «Καθορισµός ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Φωτισµού µε ισχύ από 01/01/2021 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 15ο: «Καθορισµός φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ακινήτων µε ισχύ από 01/01/2021 και εφεξής».

ΘΕΜΑ 16ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

∆/Ν∆Η ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 17ο: «Εισήγηση για την αποδοχή της κατανοµής εσόδου από «Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958)»».

ΘΕΜΑ 18ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ∆ΙΜΗΝΟΥ 2/9/2020 ΕΩΣ 2/11/2020».

ΘΕΜΑ 19ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΟΥ ΑΠΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ».

ΘΕΜΑ 20ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019».

ΘΕΜΑ 21ο: «Εισήγηση περί µη επιβολής προσαυξήσεων λογαριασµού ύδρευσης».

*ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


* Οι εισηγησεισ των θεματων τησ οικονομικησ επιτροπησ

Κατηγορία: