ΝΕΑ

ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τρίτη-15 Δεκεμβρίου, στις 18.30, θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2021. Δεύτερο θέμα επίσης είναι το πλαίσιο δράσης του νέου έτους. Αμφότερα περιλαμβάνονται στη θεματολογία και της Οικονομικής Επιτροπής, που θα συνέλθει το πρωί της ίδιας ημέρας. Αναλυτικά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο : « Προϋπολογισμός Δήμου ο.ε.2021».

ΘΕΜΑ 2ο : «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2021».

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την προσεχή Τρίτη το πρωί (9.00) θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή με πλούσια ημερήσια διάταξη  28 θεμάτων. Τα σχετικά με τον προϋπολογισμό προηγούνται, αλλά υπάρχουν και πολλές δωρεές προς αποδοχή για τις κοινωνικές υπηρεσίες, πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, τέλος, αποδοχή των επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου οικ. έτους 2021».

ΘΕΜΑ 2ο : «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου ∆ιονύσου οικ. έτους 2021».

ΘΕΜΑ 3ο : «9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020».

ΘΕΜΑ 4ο : «∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την «Προµήθεια υλικού & λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού & λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης».

ΘΕΜΑ 5ο : «∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς ογκωδών απορριµάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 6ο : «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 ( γάντια µιας χρήσης – σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο/παντελόνι) CPV: 18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας CPV: 18424300-0 Γάντια µιας χρήσης».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για δυο έτη»».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση Πρακτικού 3 Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου ∆ιονύσου, Οµάδα Β’ ∆ιαξονικός Ελκυστήρας”».

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Άλατος» µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού 67.794,35€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώµατος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 7944/19.03.2020 µε Α∆ΑΜ 20SYMV006466878 2020-03-23 σύµβασης για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου», σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο : «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.” για στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 16ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ”PROFIL Α.Ε.” για στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 17ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΕΜΜ.& ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 18ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 19ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία ΄΄Β. Σ, ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 20ο : «Έγκριση της αριθ. 78/11-12-2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» οικ. έτους 2021 και ετησίου προγράµµατος δράσης του ΝΠ».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 21ο : «Ανανέωση σύµβασης πληρωµής τελών διοδίων µε την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2021».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο : «Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «∆ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809)».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020».

ΘΕΜΑ 24ο : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ THN ∆.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 25ο : «Αποστολή απολογιστικών στοιχείων του ∆ήµου ∆ιονύσου Οικ. Έτους 2019».

ΘΕΜΑ 26ο : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΙB ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

 ∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ /ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 27ο : «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 28ο : «ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».

Categories: ΝΕΑ