ΝΕΑ

ΑΛΛΑΤΙΕΡΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΛΤΑ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Τελευταίες εκκρεμότητες πριν τα Χριστούγεννα έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή της προσεχούς Τρίτης-22 Δεκεμβρίου προς τακτοποίηση. Από τα 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν η έγκριση του διαγωνισμού για την προμήθεια σετ αλατιέρας και λεπίδας αποχιονισμού ύψους 74.000 ευρώ (Νο 2), η έγκριση του διαγωνισμού για αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού προϋπολογισμού 34.720 ευρώ (Νο 3), η µελέτη για τοπογραφικές αποτυπώσεις προς υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών» προϋπολογισµού 39.668,92 ευρώ (Νο 15) και η απευθείας ανάθεση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. προµήθειας αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (Νο 21). Υπάρχουν βεβαίως πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και τυπικές εγκρίσεις καταστάσεων εσόδων-εξόδων. Η 58η για το 2020 τακτική συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα ασχοληθεί με τα κάτωθι θέματα:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την «Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας Πλυσίµατος – Καθαρισµού Μεταφορικών Μέσων »».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Αποσπώµενων Υπερκατασκευών (Σετ Αλατιέρας – Λεπίδας Αποχιονισµού) Για Οχήµατα του ∆ήµου συνολικού προϋπολογισµού 73.904,00€ € συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Αποκατάσταση Αφανών Βλαβών ∆ικτύου ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού συνολικού προϋπολογισµού 34.720,00€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 4ο : «∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ»».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση Πρακτικών No1 & No2 Ανοικτού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση Όρων Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «προµήθεια τροφίµων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου & των παιδικών σταθµών και Κ.Α.Π.Η. του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»», για την οµάδα Ε: προµήθεια ειδών αρτοποιείου προϋπολογισµού 52.174,59€ συµπ/νου ΦΠΑ 13%».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προµήθεια τροφίµων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την: α)οργάνωση και λειτουργία της µουσικής σχολής και λοιπών µουσικών δράσεων και β) υλοποίηση εικαστικών θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών µαθηµάτων στον ∆ήµο ∆ιονύσου».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “RECYCOM” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου»

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση οικονοµικού απολογισµού έτους χρήσης 2019 του ΝΠ∆∆, Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο : «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2020 – 30/06/2020».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση του 1ου Πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 3ης ∆εκεµβρίου 2020 για την ανάθεση της µελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 39.668,92 € (πλέον ΦΠΑ 24%)».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση αναδοχής χρέους οφειλέτη του ∆ήµου».

ΘΕΜΑ 17ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020».

ΘΕΜΑ 18ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

ΘΕΜΑ 19ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020».

ΘΕΜΑ 20ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

ΘΕΜΑ 21ο : «Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. προµήθειας αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υπηρεσίες υβριδικού & επιστολικού ταχυδροµείου) σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.3/2020 Μελέτη της Ταµειακής Υπηρεσίας».

Categories: ΝΕΑ