ΝΕΑ

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Τοπικό Συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας, όργανο που θα συσταθεί για πρώτη φορά, έρχεται προς ψήφιση στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, το τελευταίο της χρονιάς που φεύγει. Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Νίκου Καρυστινού θα είναι επταμελές  και θα απαρτίζεται από το Δήμαρχο (ως πρόεδρο), ένα αιρετό μέλος και πέντε επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην περιφέρεια του Δήμου και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της παραβατικότητας.

Προτείνονται συγκεκριμένα, πέραν των δύο προαναφερόμενων, ένας εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Στεφάνου, ένας εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου, η Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου Διονύσου, ο Ψυχολόγος του Δήμου Διονύσου  κι ένας δημότης – πολίτης που θα ορίσει ο Δήμαρχος με γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 Η συνεδρίαση περιλαμβάνει άλλα έξι θέματα και θα αρχίσει στις 17:00 με τηλεδιάσκεψη. Η ημερήσια διάταξη:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε.2020».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981».

ΘΕΜΑ 3ο: « Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 4ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: «Δ΄ Κατανομή 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου συνολικού ποσού 2 74.068,73 ΕΥΡΏ (αριθ.πρωτ. 30780/7-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών -Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Διονύσου)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) Δήμου Διονύσου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αιτήματος ν.π. περί παραχώρησης του χώρου της συμβουλευτικής υπηρεσίας του Δήμου.

Οι εισηγήσεις:

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ 16 ΘΕΜΑΤΑ

Αύριο-Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου, στις 9.30 το πρωί θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή με ημερήσια διάταξη 16 θεμάτων. Αναλυτικά:

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «Επικαιροποίηση/Επανάληψη της µε αρ. 476/20 ΑΟΕ».

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισµός Επιτροπής διερεύνησης τιµών για την υποβολή προτάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου στις προσκλήσεις του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο : «10Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την : α)οργάνωση και λειτουργία της µουσικής σχολής και λοιπών µουσικών δράσεων και β) υλοποίηση εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών µαθηµάτων στον ∆ήµο ∆ιονύσου».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για: Α) ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζοµένων ∆ήµου ∆ιονύσου Β) δηµιουργία επαίνων για τους επιτυχόντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία ΄΄Β. Σ, ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση της αριθ. 81/18-12-2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ∆ήµου ∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ» ο.ε 2019 ∆ιάστηµα 1-1-2019 έως 31- 12-2019»».

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση της αριθ. 80/18-12-2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Λήψη απόφασης για έγκριση του ισολογισµού του Ν.Π. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» ∆ήµου ∆ιονύσου και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12- 2019»».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 12ο : «Νοµική εκπροσώπηση αιρετού».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 13ο : «Εισήγηση για την αποδοχή της κατανοµής εσόδου που αφορά την «κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των ∆ήµων 7η -8η -9η -10η -11η -12η κατανοµές έτους 2020 »».

ΘΕΜΑ 14ο : «Εισήγηση για την αποδοχή της κατανοµής εσόδου από « ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ σύµφωνα µε τις διατ. αρθρου 9 Ν.2880/2001»».

ΘΕΜΑ 15ο : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΣΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ∆.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 16ο : «Εισήγηση για την αποδοχή της κατανοµής εσόδου από       «ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σύµφωνα µε τις διατ.της παρ.19 αρθρου 24 Ν.2130/93»».

Οι εισηγήσεις:

Categories: ΝΕΑ