ΝΕΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΥΨΟΥΣ 2,4 ΕΚ ‎€, ΣΤΗΝ ΟΕ

Ο διαγωνισµός της 30ης Οκτωβρίου 2020 για την ανάθεση του έργου µε συµφωνία – πλαίσιο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 2.419.354,84 € (πλέον ΦΠΑ 24%)» στο μειοδότη εργολάβο έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της προσεχούς Τρίτης-12 Ιανουαρίου, την πρώτη του νέου έτους. Η ημερήσια διάταξη των 12 συνολικά θεμάτων περιλαμβάνει ακόμη τις προμήθειες αναλώσιμων για τους εκτυπωτές-φωτοτυπικά, ύψους 28.493 ευρώ και υπολογιστών και άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 62.329,22 ευρώ, αλλά και αποδοχές δωρεών τροφίμων και άλλων αγαθών για το κοινωνικό παντοπωλείο. Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και θα αρχίσει στις 9 το πρωί. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την “Προµήθεια αναλωσίµων, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ” µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισµού 28.493,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την “προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και ψηφιακών υπογραφών” συνολικού προϋπολογισµού 62.329,22€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 3ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του υπαλλήλου του ∆ήµου Μέξη Ευάγγελου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση παράτασης της αριθ. 47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24) σύµβασης για την «Προµήθεια Συντήρησης, Αναβάθµισης, Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος», σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την DALCOCHCHEM A.B.E.E.Φ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.ΕΦ.Α” για στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 7ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία ΜΕΚΕ Χ. ΚΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ – ΒΟΤΑΝΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τη ∆ωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των ∆ήµων, η οποία θα διατεθεί µε την προµήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία METRO σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο : «Αίτηµα της κ. Ανεζάκη-Γκαϊντέ Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα».

ΘΕΜΑ 11ο : «Σύναψη σύµβασης πληρωµής τελών διοδίων µε την εταιρεία “ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου από τα διόδια “Αφιδνών” για το έτος 2021».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 30ης Οκτωβρίου 2020 για την ανάθεση του έργου µε συµφωνία – πλαίσιο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 2.419.354,84 € (πλεον ΦΠΑ 24%)».

-Οι εισηγήσεις:

1ο ΘΕΜΑ.pdf

ΣΧΕΤΙΚΟ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ.pdf

2ο ΘΕΜΑ.pdf

ΣΧΕΤΙΚΟ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ.pdf

3ο ΘΕΜΑ.pdf

4ο ΘΕΜΑ.pdf

5ο ΘΕΜΑ.pdf

6ο ΘΕΜΑ.pdf

7ο ΘΕΜΑ.pdf

8ο ΘΕΜΑ.pdf

9ο ΘΕΜΑ.pdf

10ο ΘΕΜΑ.pdf

ΣΧΕΤΙΚΟ 10ου ΘΕΜΑΤΟΣ.pdf

11ο ΘΕΜΑ.pdf

12ο ΘΕΜΑ.pdf

ΣΧΕΤΙΚΟ 12ου ΘΕΜΑΤΟΣ.pdf

Categories: ΝΕΑ